Συμβουλές σε συμβάσεις προμήθειας νέων γραμμών παραγωγής

12 Σεπτεμβρίου 2017

Η εταιρεία παρέσχε πρόσφατα συμβουλές σε ελληνική βιομηχανία και σε βιομηχανία αλλοδαπής θυγατρικής σε σχέση με προμήθεια νέων γραμμών παραγωγής.