ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ LEADS KAI ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕ GDPR

ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ LEADS KAI ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕ GDPR

Μέσω των υπηρεσιών Leads, οι επιχειρήσεις επιδιώκουν να συλλέξουν στοιχεία σχετικά με τους επισκέπτες του διαδικτυακού τους ιστότοπου (website), ούτως ώστε στη συνέχεια να καθίσταται εφικτή η άμεση επικοινωνία μαζί τους. To Lead λειτουργεί ως μια φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος, στην οποία ο ενδιαφερόμενος συμπληρώνει ανά περίπτωση ευαίσθητα προσωπικά του δεδομένα, όπως είναι το ονοματεπώνυμο του, το φύλο του, την διεύθυνση του, τον αριθμό τηλεφώνου του, και πιθανόν να δίνει πληροφορίες και για θέματα που αφορούν την υγεία του, τις προτιμήσεις του κ.α.  Η διαφημιστική εταιρεία που παρέχει την υπηρεσία Lead αφού συλλέξει τα στοιχεία των ενδιαφερόμενων, στη συνέχεια μεταβιβάζει αυτά έναντι αμοιβής στην αντισυμβαλλόμενη επιχείρηση, προκειμένου η τελευταία να τα χρησιμοποιήσει για να έρθει στοχευμένα σε επικοινωνία με τους υποψήφιους πελάτες της για να τους πουλήσει  προϊόντα και υπηρεσίες.

Οι συμβάσεις αυτού του είδους παρουσιάζουν πολυπλοκότητα διότι αφενός σε αυτές συχνά αναφέρεται η χρήση ειδικών τεχνικών μεθόδων ηλεκτρονικής ιχνηλάτισης όπως π.χ. TRACKING PIXELS, αφετέρου δημιουργούνται ασάφειες ως προς τις υποχρεώσεις των μερών σχετικά με την τήρηση του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων (GDPR). Συνήθως οι αντισυμβαλλόμενοι συμφωνούν ότι καθίστανται αμφότεροι και για λογαριασμό τους ‘’Υπεύθυνοι Επεξεργασίας’’, χωρίς όμως να προκύπτουν με σαφήνεια από τη σύμβαση τα όρια της ευθύνης τους και οι υποχρεώσεις τους.

Περαιτέρω χρήζει ιδιαίτερης προσοχής το σημείο στο οποίο ο ενδιαφερόμενος δίνει τη συγκατάθεση του για την επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων, η οποία θα πρέπει να καλύπτει το σύνολο των δραστηριοτήτων επεξεργασίας που διενεργείται, δηλαδή ο ενδιαφερόμενος χρειάζεται να γνωρίζει επακριβώς το λόγο για τον οποίο συλλέγονται τα δεδομένα του.

Μετάβαση στο περιεχόμενο