ΠΤΩΧΕΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Παρέχουμε αποτελεσματική προστασία και συμβουλευτική στην διαχείριση υποθέσεων που αφορούν την υπερχρέωση και την αφερεγγυότητα των φυσικών και νομικών προσώπων μέσα από την υπαγωγή στις εκάστοτε ισχύουσες ρυθμίσεις οφειλών με σκοπό τη συνολική ρύθμιση του ιδιωτικού και του εταιρικού χρέους με τον προσφορότερο και ευνοϊκότερο τρόπο για τον πελάτη μας.

Η εταιρία μας είναι από τις πλέον κατάλληλες για τη διαχείριση θεμάτων αφερεγγυότητας διαθέτοντας τις απαραίτητες γνώσεις, εμπειρία και εξειδίκευση ώστε να ολοκληρώσουμε τη διαδικασία της πτώχευσης ή της εξυγίανσης με ταχύτητα και αποτελεσματικότητα προς όφελος των πιστωτών και των οφειλετών.

Οι νομικές μας υπηρεσίες και η εκπροσώπηση των οφειλετών εκτείνεται από τον εξωδικαστικό προληπτικό μηχανισμό ρύθμισης οφειλών έως και την υπαγωγή στην πτωχευτική διαδικασία όπως όλα τα στάδια αυτά προβλέπονται από τον Ν.4738/2020 εξαντλώντας όλα τα βοηθήματα που παρέχονται από τη νομοθεσία.

Μετάβαση στο περιεχόμενο