Προσβασιμότητα στους Δημόσιους Ιστότοπους

Προσβασιμότητα στους Δημόσιους Ιστότοπους

Παρείχαμε νομικές συμβουλές προς έναν από τους εταιρικούς πελάτες μας αναφορικά με το νομικό πλαίσιο γύρω από τους κανόνες προσβασιμότητας στους δημόσιους ιστότοπους[1]. Η προσβασιμότητα στο διαδίκτυο άλλως η δυνατότητα ηλεκτρονικής πρόσβασης συνιστά ένα θέμα που παρουσιάζει οικονομικές,  κοινωνικές, δεοντολογικές και πολιτικές επιπτώσεις, λόγω της δημογραφικής μετατόπισης του ευρωπαϊκού πληθυσμού ηλικίας άνω των 60 ετών, ο οποίος αναμένεται να αυξηθεί από 15% σε 30% έως το 2030. Η εφαρμογή των κανόνων προσβασιμότητας στους δημόσιους ιστότοπους αποβλέπει στην διευκόλυνση της πρόσβασης των ατόμων με αναπηρία σε διαδικτυακά προϊόντα και υπηρεσίες.

Στο πλαίσιο αυτό, η Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ)  εξέδωσε την οδηγία (ΕΕ) 2016/2102 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης Οκτωβρίου 2016, σχετικά με την προσβασιμότητα των δικτυακών τόπων και των εφαρμογών για κινητές συσκευές των φορέων του δημόσιου τομέα, η οποία αποσκοπεί στην τυποποίηση της νομοθεσίας για την προσβασιμότητα στο σύνολο των κρατών μελών της ΕΕ, θεσπίζοντας υποχρεωτικές ελάχιστες απαιτήσεις στους προσβάσιμους ιστοτόπους και στις εφαρμογές για κινητά  εντός του δημόσιου τομέα της ΕΕ. Η ως άνω οδηγία ενσωματώθηκε στο  Ελληνικό Δίκαιο, δυνάμει του  ν. 4591/2019,  η οποία εν συνεχεία αντικαταστάθηκε  από τον Ν. 4727/2020 για την Ψηφιακή  Διακυβέρνηση  (το άρθρο 108 κατήργησε τα άρθρα 1 έως 13 του ν. 4591/2019 και το κεφάλαιο Η’ (άρθρα 36 έως 47) κατόπιν ενσωμάτωσης της Οδηγίας 2016/2102 της ΕΕ). Επιπροσθέτως, μια άλλη οδηγία σχετικά με τις απαιτήσεις προσβασιμότητας σε προϊόντα και υπηρεσίες, γνωστή ως η οδηγία (ΕΕ) 2019/882 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, υπεγράφη στις 17 Απριλίου 2019, εισάγοντας απαιτήσεις προσβασιμότητας σε ορισμένα κομμάτια του ιδιωτικού τομέα, οι οποίες απαιτείται να εγκριθούν από τα κράτη μέλη της ΕΕ βάσει νόμου, έως τις 28 Ιουνίου 2022.

Παρακολουθούμε συνεχώς την εξέλιξη της σχετικής νομοθεσίας και, αν χρειαστεί, θα εντοπίσουμε και θα σας ενημερώσουμε εγκαίρως, αναφορικά με τις απαιτούμενες προς ενσωμάτωση στην εταιρική σας ιστοσελίδα, τροποποιήσεις και βελτιώσεις.

[1] Ως δυνατότητα ηλεκτρονικής πρόσβασης, ορίζεται η πρακτική, χωρίς αποκλεισμούς, η οποία διασφαλίζει ότι δεν υφίστανται εμπόδια που τροχοπεδούν την αλληλεπίδραση ή την πρόσβαση σε ιστότοπους στον Παγκόσμιο Ιστό, σε άτομα με σωματικές αναπηρίες, αναπηρίες λόγω κατάστασης και κοινωνικοοικονομικούς περιορισμούς στο εύρος ζώνης και την ταχύτητα. Επιπλέον, ένας δημόσιος ιστότοπος ορίζεται ως μια τοποθεσία στον Παγκόσμιο Ιστό που είναι προσβάσιμη από οποιονδήποτε έχει πρόγραμμα περιήγησης στο Web και πρόσβαση στο Διαδίκτυο.

Μετάβαση στο περιεχόμενο