ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΠΔΠΧ COVID-19

ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΠΔΠΧ COVID-19

COVID-19 ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΠΔΠΧ

Η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού (ΑΠΔΠΧ) Χαρακτήρα αναγνωρίζοντας τις ιδιαίτερες συνθήκες που δημιουργεί στον τομέα της προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, η εξαιρετικά επείγουσα και απρόβλεπτη ανάγκη λόγω της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 εξέδωσε την 18-03-2020 Κατευθυντήριες Γραμμές.

Στα σχετικά ερωτήματα εργοδοτών όπως π.χ. εάν επιτρέπεται η θερμομέτρηση των εισερχομένων ή η υποβολή συμπλήρωσης ερωτηματολογίου σχετικά µε την κατάσταση της υγείας των εργαζομένων ή οικείων τους, πρόσφατου ιστορικού ταξιδιού σε αλλοδαπό κράτος µε αυξημένο κίνδυνο μετάδοσης του κορωνοϊου κ.λπ. ή η ενημέρωση των λοιπών εργαζομένων για το γεγονός ή και τα στοιχεία ταυτότητας ήδη νοσούντος εργαζομένου, η Αρχή απαντά ότι εκ προοιμίου δεν μπορεί να αποκλειστεί ως απαγορευμένη οποιαδήποτε πράξη επεξεργασίας, ιδίως στην παρούσα χρονική κρίσιμη και πρωτόγνωρη συγκυρία.

Ωστόσο κάθε επεξεργασία πρέπει να συμμορφώνεται με τις αρχές που ορίζει ο Κανονισμός και ιδιαίτερα στις αρχές του περιορισμού της επεξεργασίας σε συνδυασμό µε την αρχή της αναλογικότητας και στην αρχή της εμπιστευτικότητας πληροφοριών δια της λήψης της απαραίτητων τεχνικών και οργανωτικών μέτρων ασφαλείας κατά την επεξεργασία. Χαρακτηριστικά επισημαίνει η ΑΠΔΠΧ ότι η επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα όπως π.χ. η θερμομέτρηση στην είσοδο του χώρου εργασίας, ενδεχομένως να είναι επιτρεπτή αφού θα έχει προηγουμένως αποκλειστεί κάθε διαθέσιμο πρόσφορο μέτρο, το οποίο θα επιλέξει ο υπεύθυνος επεξεργασίας.
Σε κάθε περίπτωση, η ΑΠΔΠΧ στρέφεται κατά κάθε συστηματικής, διαρκούς και γενικευμένης συλλογής δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που οδηγεί στην κατάρτιση και συνεχή ανανέωση προφίλ υγείας εργαζομένων.

Μετάβαση στο περιεχόμενο