ΝΕΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΟ ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΝΕΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΟ ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Με το νέο νόμο 4611/2019 επήλθαν σημαντικές αλλαγές σε πτυχές των εργασιακών σχέσεων :

1) Πλέον για να θεωρηθεί έγκυρη η καταγγελία της σύμβασης εργασίας αορίστου χρόνου μισθωτού (υπαλλήλου/εργάτη) απαιτείται βάσιμος λόγος για την καταγγελία.
Το βάρος απόδειξης της ύπαρξης των προϋποθέσεων έγκυρης καταγγελίας το φέρει ο εργοδότης.
Με την νέα διάταξη ουσιαστικά καταργείται ο αναιτιώδης χαρακτήρας της καταγγελίας της σύμβασης εργασίας αορίστου χρόνου (ισχύει από 17-05-2019).
Τροποποιείται το Έντυπο Ε6 – Καταγγελία σύμβασης εργασίας αορίστου χρόνου (με ή χωρίς προειδοποίηση).

2) Πλέον η σύμβαση μερικής ή εκ περιτροπής απασχόλησης θα πρέπει να καταρτιστεί εγγράφως ή να γνωστοποιηθεί εντός 8 ημερών από την κατάρτισή της στην Επιθεώρηση Εργασίας, άλλως τεκμαίρεται ότι υπάρχει σύμβαση πλήρους απασχόλησης (ισχύει από 17-05-2019).

3) Επιβάλλεται η υποχρέωση καταβολής της αποζημίωσης απόλυσης και του αντίστοιχου φόρου από τον εργοδότη μέσω παρόχου υπηρεσιών πληρωμών, ήτοι μέσω τραπεζικής κατάθεσης στον λογαριασμό μισθοδοσίας του εργαζομένου (ισχύει από 01-07-2019).

4) Πλέον ο εργοδότης υποχρεούται να αναγγέλλει ηλεκτρονικά στο ΕΡΓΑΝΗ τη χορήγηση της κανονικής άδειας ανάπαυσης μετ’ αποδοχών έως και 1 ώρα μετά την έναρξη της άδειας (θα ισχύει μετά την έκδοση σχετικής υπουργικής απόφασης).

5) Έχει προηγηθεί ο Ν. 4488/2017 και οι σχετικές υπουργικές αποφάσεις, με τις οποίες θεσπίσθηκε ειδικός τρόπος γνωστοποίησης της πραγματοποίησης υπέρβασης ωραρίου του προσωπικού στο ΕΡΓΑΝΗ με το έντυπο Ε8 και ισχύει από 01-09-2018.

Μετάβαση στο περιεχόμενο