ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΟ – ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

1. Το διοικητικό δίκαιο αποτελεί σύστημα κανόνων το οποίο ρυθμίζει τον τρόπο λειτουργίας της δημόσιας διοίκησης. Αυτό το σύνολο κανόνων διέπει τις δραστηριότητες των διοικητικών Υπηρεσιών της Κυβέρνησης, η δράση των οποίων μπορεί να περιλαμβάνει τη θέσπιση κανόνων, την εκδίκαση ή την επιβολή συγκεκριμένου κανονιστικού πλαισίου.

2. Στο πλαίσιο της παροχής ολοκληρωμένης νομικής υποστήριξης στους πελάτες μας, η εταιρεία μας παρακολουθεί στενά τη σχετική νομοθεσία σε μεγάλο εύρος τομέων, όπως η δημόσια υγεία, ο ιατρικός εξοπλισμός, τα ιατρικά και παραφαρμακευτικά προϊόντα, ο τουρισμός, η βιομηχανία, η ενέργεια, και τα προϊόντα χάλυβα. Με τον τρόπο αυτό είμαστε σε θέση να παρέχουμε στους πελάτες μας τις κατάλληλες συμβουλευτικές υπηρεσίες.

3. Η εταιρεία μας διαθέτει μεγάλη εμπειρία στον τομέα των Δημόσιων Διαγωνισμών και αναλαμβάνουμε τόσο την προετοιμασία της συμμετοχής των πελατών μας σε διαδικασία υποβολής προσφορών για συμμετοχή σε δημόσιους διαγωνισμούς, όσο και την εκπροσώπηση τους ενώπιον της διοίκησης καθώς και ενώπιον των ελληνικών διοικητικών δικαστηρίων, για την επίλυση διαφορών που ανακύπτουν .

4. Η φορολογική συμβουλευτική υποστήριξη αποτελεί ένα επιπλέον πεδίο δραστηριότητας για εμάς. H δικηγορική μας εταιρεία έχει πολύ καλό ιστορικό στην επίλυση εταιρικών θεμάτων φορολογίας και αποφυγής διπλής φορολόγησης, συνεπικουρούμενη από εξωτερικούς  συνεργάτες όταν αυτό κρίνεται απαραίτητο. Στο πλαίσιο αυτό, εκπροσωπούμε νομικές οντότητες και ιδιώτες στις υποθέσεις τους ενώπιον των φορολογικών αρχών καθώς και ενώπιον φορολογικών δικαστηρίων.

Μετάβαση στο περιεχόμενο