ΕΙΣΠΡΑΞΗ ΕΠΙΣΦΑΛΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ

Είσπραξη επισφαλών απαιτήσεων

ΕΙΣΠΡΑΞΗ ΕΠΙΣΦΑΛΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ

Το γραφείο μας έχει σημαντική εμπειρία στη διαχείριση των ζητημάτων που ανακύπτουν από τη μη είσπραξη ληξιπρόθεσμων ή επισφαλών απαιτήσεων των πελατών μας. Στο αντικείμενο αυτό έχουμε σημαντική εμπειρία με πολύ καλά αποτελέσματα που στηρίζονται στη μεθοδική μας εργασία.

Ειδικότερα, το γραφείο μας αναλαμβάνει για λογαριασμό του πελάτη, για κάθε υπόθεση, να διαμορφώσει την πιο δυνατή ολοκληρωμένη εικόνα των οφειλετών. Έτσι, προβαίνει στην αναζήτηση ακίνητης περιουσίας οπουδήποτε στην Ελλάδα και ακολούθως προχωρεί σε στοχευμένες νομικές ενέργειες για την είσπραξη των ληξιπρόθεσμων οφειλών (όπως συντηρητική κατάσχεση κινητής και ακίνητης περιουσίας, επιδίκαση της απαίτησης, κατάσχεση χρηματικών απαιτήσεων εις χείρας τρίτου, αναγκαστική κατάσχεση κινητών και ακινήτων, κατάσχεση ειδικών περιουσιακών στοιχείων κλπ.).

Ο Θεόδωρος Σερεμετάκης έχει στο πλαίσιο αυτό πολυετή συνεργασία με συστημική τράπεζα.