ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΔΙΕΘΝΕΣ & ΔΙΚΑΙΟ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ

1. Ο τομέας του ιδιωτικού διεθνούς δικαίου περιλαμβάνει τους κανόνες δικαίου που καθορίζουν τις διεθνείς σχέσεις μεταξύ ιδιωτών. Το ιδιωτικό διεθνές δίκαιο δεν αποτελεί ένα ενιαίο σύνολο νόμων διεθνώς. Αντίθετα, σύμφωνα με το Ιδιωτικό Διεθνές Δίκαιο, οι διαφορές που προκύπτουν διευθετούνται εστιάζοντας στους νόμους της συγκεκριμένης χώρας, ύστερα από μια αρχική απόφαση, σχετικά με το δίκαιο ποιας χώρας πρέπει να εφαρμοστεί στη διαφορά. Αυτό αποφασίζεται με την εφαρμογή των κανόνων του ιδιωτικού διεθνούς δικαίου του “forum”, δηλαδή της χώρας στην οποία απευθύνεται μια έννομη σχέση.

2. Η εταιρεία μας έχει εμπειρία στην εκπροσώπηση πελατών από το εξωτερικό, στο πλαίσιο εκδίκασης εμπορικών διαφορών ενώπιον αλλοδαπών δικαστηρίων, στη Διεθνή Διαιτησία, καθώς και επί διεθνών επιχειρηματικών συναλλαγών. Ειδικευόμαστε επίσης στην επίλυση και χειρισμό ειδικών θεμάτων, όπως ζητήματα διεθνούς δικαιοδοσίας, καθώς και στην αναγνώριση και εκτέλεση στην Ελλάδα ξένων δικαστικών και διαιτητικών αποφάσεων.

3. Η εταιρεία μας χειρίζεται υποθέσεις διασυνοριακού χαρακτήρα ενώπιον Εθνικών και διαιτητικών δικαστηρίων τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό. Επιπρόσθετα, παρακολουθούμε για λογαριασμό Ελλήνων πελατών μας, τις υποθέσεις τους που εκκρεμούν ενώπιον αλλοδαπών δικαστηρίων, παρέχοντας σε αυτούς συμβουλευτικές υπηρεσίες. Επιπλέον, αναλαμβάνουμε τον συντονισμό της εκτέλεσης ελληνικών δικαστικών και διαιτητικών αποφάσεων στο εξωτερικό. Ένα σημαντικό μέρος της πρακτικής μας στον τομέα του  Ιδιωτικού Διεθνούς δικαίου αφορά σε υποθέσεις διεθνούς κληρονομικού δικαίου, με την παροχή υποστήριξης στους πελάτες μας, σε υποθέσεις κληρονομικού δικαίου με στοιχείο αλλοδαπότητας.

4. Στο ίδιο πλαίσιο, συχνά μας ανατίθεται η σύνταξη νομικών γνωμοδοτήσεων, σχετικά με θέματα ιδιωτικού διεθνούς δικαίου (εφαρμοστέο δίκαιο, διεθνής δικαιοδοσία, διεθνής αναγνώριση και εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων). Επιπλέον, έχουμε βαθιά γνώση και μακρόχρονη εμπειρία στη σύνταξη διεθνών εμπορικών συμβάσεων.

5. Τέλος η εταιρία μας διαθέτει αξιόλογη εμπειρία στην εκπροσώπηση πελατών από το εξωτερικό στο πλαίσιο διεθνών διαφορών, την οποία και είμαστε έτοιμοι να θέσουμε στη διάθεσή σας.

 

Μετάβαση στο περιεχόμενο