ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ

Ολοκληρώσαμε την προσαρμογή εισηγμένων εταιρειών στο νέο Ν. 4706/2020 (με έναρξη ισχύος από 17.07.2021) μέσω της κατάρτισης και έγκρισης των απαιτούμενων εταιρικών εγγράφων (ενδεικτικά, Πολιτική Καταλληλότητας μελών ΔΣ, Κανονισμός Λειτουργίας, Κανονισμός Λειτουργίας Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου, Κανονισμοί Επιτροπών κλπ.) και της συμμόρφωσης όλων των μελών των Διοικητικών Συμβουλίων (εκτελεστικών, μη εκτελεστικών και ανεξάρτητων) και των μελών των επιμέρους Επιτροπών με τις απαιτήσεις του Ν. 4706/2020, ενώ παρακολουθούμε διαρκώς και όλα τα ζητήματα που ανακύπτουν στα πλαίσια εφαρμογής του Νόμου.

Μετάβαση στο περιεχόμενο