ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ – ΔΙΚΑΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ

Εργατικό δίκαιο - Δίκαιο Κοινωνικών Ασφαλίσεων

ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ – ΔΙΚΑΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ

Το εργατικό δίκαιο και το δίκαιο κοινωνικών ασφαλίσεων αποτελούν από τα ζητήματα υψηλού ενδιαφέροντος για τις εταιρείες και επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα, ιδίως λόγω του περίπλοκου χαρακτήρα που έχει η σχετική ελληνική νομοθεσία.

Στο πλαίσιο υποστήριξης των εταιρικών πελατών μας, το γραφείο μας παρέχει και πλήρη νομική κάλυψη στα ζητήματα εργατικού και κοινωνικοασφαλιστικού δικαίου, εφόσον μάλιστα χρειαστεί και με τη συνεργασία ειδικών εξωτερικών συνεργατών.

Ο χειρισμός των σχετικών ζητημάτων γίνεται τόσο εξωδικαστικά-συμβουλευτικά όσο και δικαστικά. Σε πολλές περιπτώσεις ετοιμάζουμε σε συνεργασία με τον υπεύθυνο προσωπικού εταιρειών συμβάσεις ανά κατηγορία εργαζομένων καθώς και εσωτερικούς κανονισμούς εταιρειών.