ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΩΝ

ΜΕΪΔΑΝΗΣ, ΣΕΡΕΜΕΤΑΚΗΣ & Συνεργάτες
Δικηγορική Εταιρεία
___________________________________________________________________
Υψηλάντου 39, Αθήνα 106 76 τηλ.: 210-3609997/ 210-3604445 fax: 210 3609992
email: admin@hmlaw.gr URL: www.hmlaw.gr

Αθήνα, 25.5.2018

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΩΝ

1) Προσωπικά δεδομένα που συλλέγουμε
Ενδέχεται να συλλέγουμε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα από εσάς όταν επικοινωνείτε μαζί μας για αναζήτηση νομικών συμβουλών ή για να υποβάλλετε το βιογραφικό σας για θέση εργασίας ή για να αναζητήσετε πληροφορίες για την ιστοσελίδα μας. Τα προσωπικά
δεδομένα που επεξεργαζόμαστε είναι τα κάτωθι:
Βασικές πληροφορίες (όνομα/επώνυμο, τρέχον εργοδότης, τίτλος/θέση εργασίας)
Πληροφορίες επικοινωνίας (ταχυδρομική διεύθυνση, email, αριθμός τηλεφώνου)
Πληροφορίες οικονομικού περιεχομένου (πληροφορίες σχετικές με αποδοχές)
Προσωπικά δεδομένα που μας παρέχουν οι ίδιοι οι πελάτες ή τρίτοι εκ μέρους των πελατών ή που δημιουργούνται από εμάς κατά την εξέλιξη της παροχής υπηρεσιών προς τους πελάτες μας, περιλαμβάνονται δε και δεδομένα ειδικών κατηγοριών.
Κάθε άλλης κατηγορίας προσωπικά δεδομένα που σας αφορούν και μας παρέχετε.

2) Πώς λαμβάνουμε αυτά τα προσωπικά δεδομένα
Συλλέγουμε πληροφορίες από εσάς κατά την παροχή των νομικών συμβουλών μας προς εσάς.
Συλλέγουμε πληροφορίες από εσάς όταν μας τις παρέχετε.
Συλλέγουμε πληροφορίες από εσάς όταν υποβάλλετε αίτηση ενδιαφέροντος για μία θέση εργασίας.
Ενδέχεται να συλλέγουμε ή να λαμβάνουμε πληροφορίες για εσάς από άλλες πηγές όπως για παράδειγμα να ανανεώνουμε τις πληροφορίες επικοινωνίας με εσάς, που μας έχετε ήδη παράσχει ώστε να είναι ενημερωμένες και ορθές, χρησιμοποιώντας πηγές ενημέρωσης που είναι προσβάσιμες στο κοινό.

3) Σκοπός επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων
Η δικηγορική εταιρεία Μεϊδάνης, Σερεμετάκης & Συνεργάτες συλλέγει και επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα που σας αφορούν για τους κάτωθι σκοπούς:

1. Για να σας παρέχει νομικές υπηρεσίες
2. Για να σας παρέχει πληροφορίες που ζητήσατε
3. Για την διαχείριση της επαγγελματικής μας σχέσης
4. Για την εκπλήρωση των νομικών υπηρεσιών που σας παρέχουμε, που
περιλαμβάνουν την άσκηση, εκτέλεση ή υπεράσπιση νομικών αξιώσεων
5. Για θέματα απασχόλησης

Ειδικότερα, επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα, για σκοπούς :
1. Σύναψης συμβολαίων, όπως είναι η επικοινωνία με ένα άτομο για σκοπούς
παροχής νομικών υπηρεσιών
2. Άσκησης, εκτέλεσης ή υπεράσπισης νομικών αξιώσεων ή διαδικασιών
3. Συμμόρφωσης σε νομικές ή κανονιστικές δεσμεύσεις
4. Νόμιμους επιχειρηματικούς σκοπούς
5. Εκπλήρωσης υποχρεώσεων και άσκησης δικαιωμάτων εργατικής νομοθεσίας και
δικαίου κοινωνικής ασφάλισης, όπως ορίζει ο εκάστοτε ισχύον νόμος.
6. Με την συγκατάθεσή σας όπου αυτό απαιτείται.

4) Ποιοι μπορεί να έχουν πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα
Τρίτοι δεν έχουν πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα χωρίς την συναίνεσή σας, με την εξαίρεση τρίτων που μας παρέχουν υπηρεσίες ή ενεργούν για λογαριασμό μας. Επίσης όταν μας το επιβάλλει ο νόμος ή όταν είναι απαραίτητο για τους σκοπούς ή σε σχέση με νομικές διαδικασίες ή για να ασκήσουμε ή προασπίσουμε νομικά δικαιώματα.

5) Σε ποιες χώρες διαβιβάζουμε τα προσωπικά σας δεδομένα
Για τους σκοπούς εκτέλεσης των υπηρεσιών μας, ενδέχεται να διαβιβάσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα σε τοποθεσίες εκτός Ελλάδας. Θα διαβιβάζουμε τα δεδομένα σας μόνον εντός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ). Σε περίπτωση διαβίβασης των δεδομένων σε τοποθεσίες εκτός ΕΟΧ, θα εφαρμόσουμε τα απαιτούμενα μέτρα για να διασφαλίσουμε ότι τα προσωπικά σας δεδομένα θα παραμείνουν ασφαλή και προστατευμένα, σε συμμόρφωση με τις ισχύουσες νομοθεσίες προστασίας προσωπικών δεδομένων.

6) Χρόνος τήρησης προσωπικών δεδομένων
Ο χρόνος τήρησης των προσωπικών σας δεδομένων θα εξαρτηθεί από τους σκοπούς για τους οποίους έχουν συλλεχθεί και χρησιμοποιηθεί, σε συμμόρφωση με νομικές και κανονιστικές υποχρεώσεις τήρησης των δεδομένων για ένα ελάχιστο χρονικό διάστημα,
χρονικά περιθώρια για άσκηση νομικών αξιώσεων και τους επιχειρηματικούς σκοπούς την εταιρείας μας.

7) Πώς προστατεύουμε τα προσωπικά σας δεδομένα
Χρησιμοποιούμε τον κατάλληλο τεχνικό και οργανωτικό σχεδιασμό για να αποτρέψουμε
την πρόσβαση, χρήση και αποκάλυψη των προσωπικών σας δεδομένων σε μη εξουσιοδοτημένους τρίτους. Όλοι οι εργαζόμενοι και τρίτοι που αναθέτουμε να επεξεργάζονται τα προσωπικά σας δεδομένα είναι υποχρεωμένοι είναι υποχρεωμένοι να σέβονται την εμπιστευτικότητα αυτών.

8) Τα δικαιώματά σας σχετικά με τα προσωπικά σας δεδομένα
Έχει το δικαίωμα να:
1. Ζητήσετε πρόσβαση στα δεδομένα σας,
2. Ζητήσετε την διόρθωση ή διαγραφή των δεδομένων σας,
3. Ζητήσετε τον περιορισμό της επεξεργασίας των δεδομένων σας από εμάς,
4. Αρνηθείτε κάθε επεξεργασία δεδομένων σας,
5. Ζητήσετε να μεταφερθούν τα προσωπικά σας δεδομένα σε άλλη δικηγορική εταιρεία.
Έχετε επίσης το δικαίωμα να καταγγείλετε την εταιρεία μας στην αρμόδια κατά τόπο επιβλέπουσα αρχή. Αν έχετε οιαδήποτε αντίρρηση την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων ή εάν έχετε ήδη παράσχει την συναίνεσή σας στην επεξεργασία από εμάς των δεδομένων σας και επιθυμείτε αργότερα να την ανακαλέσετε, θα σεβαστούμε την επιθυμία σας σε συμμόρφωση προς τις νομικές μας υποχρεώσεις. Σε περίπτωση που πρόκειται να ασκήσετε οιοδήποτε των ανωτέρω δικαιωμάτων σας ή να ανακαλέσετε την συναίνεσή σας, παρακαλούμε να στείλετε email στη διεύθυνση admin@hmlaw.gr

9) Cookies
Η ιστοσελίδα μας χρησιμοποιεί cookies για να σας ξεχωρίζει από τους άλλους χρήστες της ιστοσελίδας και να συλλέγει πληροφορίες και λεπτομέρειες σχετικά με τα μοντέλα συμπεριφοράς των επισκεπτών μας με σκοπό να αποκτήσουμε στατιστικά για τον αριθμό των επισκεπτών και για τις δημοφιλής σελίδες της ιστοσελίδας μας.

10) Τροποποίηση
Ενδέχεται να τροποποιήσουμε κατά καιρούς την παρούσα πολική απορρήτου δίχως ειδοποίηση, για να ενσωματώσουμε σχόλια της εταιρείας, των πελατών και άλλων. Σας συμβουλεύουμε να εξετάζετε περιοδικά την Πολιτική Απορρήτου μας για να ενημερώνεστε
για το πώς δεσμευόμαστε να προστατεύσουμε τα προσωπικά σας στοιχεία.

 

Μετάβαση στο περιεχόμενο