Πολιτική απορρήτου

Τελευταία ενημέρωση: 24/07/2023 24/07/2023

Η εταιρεία μας δεσμεύεται να προστατεύει το απόρρητο των επισκεπτών της. Παρακαλούμε διαβάστε την ακόλουθη πολιτική για να κατανοήσετε πώς συλλέγουμε και χρησιμοποιούμε τα προσωπικά σας δεδομένα και τα δικαιώματα που έχετε σε σχέση με αυτά. Σημειώστε ότι η εταιρεία μας διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί και να ενημερώνει την παρούσα πολιτική, οπότε παρακαλούμε να ελέγχετε αυτή τη σελίδα συστηματικά.

 1. Περιγραφή των πρακτικών επεξεργασίας δεδομένων μας

Επεξεργαζόμαστε προσωπικά δεδομένα σύμφωνα με την παρούσα Πολιτική Απορρήτου και σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, συμπεριλαμβανομένου του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων ΕΕ 2016/679 (εφεξής «GDPR») και των σχετικών νόμων και κανονισμών προστασίας δεδομένων που ισχύουν στην Ελλάδα.

Για να μπορούμε να παρέχουμε τις υπηρεσίες που ζητάτε, χρειαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα. Η παρούσα Πολιτική περιγράφει τον τρόπο με τον οποίο επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγουμε όταν συναλλάσσεστε μαζί μας ώστε να λάβετε τις υπηρεσίες μας και πιο συγκεκριμένα :

 • Κατά την πρόσληψη των νομικών ή/και άλλων υπηρεσιών μας,
 • Ως απόρροια της σχέσης σας με έναν από τους πελάτες μας
 • Για να τηρούμε την νομική μας υποχρέωση κατά της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και γενικά να συμμορφωνόμαστε με τις νομικές μας υποχρεώσεις.
 • Κατά την αξιολόγηση και πρόσληψη προσωπικού
 • Για τα cookies που χρησιμοποιούνται στον ιστότοπό μας
 1. Ποια προσωπικά δεδομένα συλλέγουμε.

Συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε πληροφορίες που μας παρέχονται από ή για λογαριασμό των πελατών μας και των αντίστοιχων στελεχών, αντιπροσώπων, συμβούλων και προσωπικού τους με σκοπό την παροχή νομικών υπηρεσιών. Η εν λόγω συλλογή και επεξεργασία προσωπικών δεδομένων δικαιολογείται από το εύρος της λειτουργίας μας και βασίζεται στο έννομο συμφέρον μας ως δικηγορική εταιρεία που παρέχει επαγγελματικές νομικές υπηρεσίες, σύμφωνα πάντα με τη δέσμευσή μας για απαραβίαστη εμπιστοσύνη προς τους πελάτες μας.

Τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται δεν περιορίζονται μόνο στο είδος των πληροφοριών που μπορούν να βρεθούν σε μια επαγγελματική κάρτα, όπως ονόματα, τίτλοι/θέση, επωνυμία εταιρείας, διευθύνσεις εργασίας, διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και αριθμοί τηλεφώνου, αλλά μπορεί να περιλαμβάνουν και άλλες αναγνωρίσιμες πληροφορίες.

Συλλέγουμε περαιτέρω πληροφορίες και προσωπικά δεδομένα που είναι απαραίτητα όχι μόνο για την εκπλήρωση των νόμιμων υποχρεώσεών μας σε σχέση με ελέγχους συγκρούσεων, καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, γνώση των διαδικασιών των πελατών μας, αλλά και για την προετοιμασία νομικών διαδικασιών ή την υπεράσπιση μιας αξίωσης ή την παροχή των απαιτούμενων νομικών υπηρεσιών στους πελάτες μας. Για τον σκοπό αυτό ενδέχεται να συλλέγουμε και να επεξεργαζόμαστε προσωπικά δεδομένα τρίτων, δικαστικών λειτουργών, μαρτύρων και άλλων προσώπων που εμπλέκονται στις νομικές διαδικασίες που χειριζόμαστε.

Εάν είστε υποψήφιος για να γίνετε μέλος της εταιρεία μας, τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται περιορίζονται σε:

 • Το όνομά σας και ο θέση εργασίας σας,
 • Στοιχεία επικοινωνίας, συμπεριλαμβανομένης της διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου,
 • Βιογραφικό σημείωμα, συμπεριλαμβανομένης της ηλικίας ή/και του φύλου σας, εφόσον μας το παρέχετε, της εκπαίδευσής σας, του ιστορικού απασχόλησης και κάθε άλλης πληροφορίας σχετικής με την πιθανή πρόσληψη που συμφωνείτε να μας παρέχετε,
 1. Ποια είναι η νομική βάση και τα έννομα συμφέροντά μας για την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων;

Επεξεργαζόμαστε προσωπικά δεδομένα i) με βάση τα έννομα συμφέροντά μας για να παρέχουμε νομικές υπηρεσίες και συμβουλές στους πελάτες μας (η εν λόγω επεξεργασία απαιτείται για τον σκοπό των έννομων συμφερόντων των πελατών μας για τη λήψη νομικών συμβουλών και εκπροσώπησης), ii) με βάση το έννομο συμφέρον προκειμένου να συμμορφωθούμε με υποχρεώσεις που σχετίζονται με τη λειτουργία της εταιρείας μας, όπως η τήρηση των λογαριασμών μας, η τήρηση αρχείων, σκοπούς τιμολόγησης και φορολογικής συμμόρφωσης και τέλος, και iii) προκειμένου να εκπληρώσουμε τις νομικές και κανονιστικές υποχρεώσεις μας.

Επεξεργαζόμαστε ειδικές κατηγορίες προσωπικών δεδομένων μόνο εφόσον απαιτείται i) για την άσκηση ή την υπεράσπιση νομικών αξιώσεων, ii) βάσει της συγκατάθεσής σας, iii) για σκοπούς που σχετίζονται με την απασχόληση και τη νομοθεσία περί κοινωνικής ασφάλισης και iv) για λόγους που συνδέονται με νομοθετική διάταξη για λόγους δημοσίου συμφέροντος.

 1. Ποια cookies χρησιμοποιούμε στον Ιστότοπό μας;

Χρησιμοποιούμε cookies σε αυτόν τον ιστότοπο. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην πολιτική μας για τα cookies.

 1. Πώς μοιραζόμαστε και πώς προστατεύουμε τα προσωπικά σας δεδομένα;

Η ασφάλεια των προσωπικών σας δεδομένων είναι ύψιστης σημασίας για εμάς. Δεσμευόμαστε να διατηρούμε τα υψηλότερα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για να προστατεύσουμε την ακεραιότητα, την εμπιστευτικότητα και τη διαθεσιμότητα των προσωπικών δεδομένων και να τα διατηρούμε ασφαλή από μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση, κακή χρήση, αποκάλυψη, παράνομη καταστροφή ή απώλεια.
Δεν θα μοιραστούμε ή θα αποκαλύψουμε τα προσωπικά σας δεδομένα σε τρίτους, εκτός από τους αξιόπιστους παρόχους υπηρεσιών μας, οι οποίοι ενεργούν για λογαριασμό και υπό τις οδηγίες της εταιρείας μας και δεσμεύονται να συμμορφώνονται με όλα τα απαραίτητα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων. Σε περίπτωση που μεταφέρουμε τα προσωπικά σας δεδομένα σε παρόχους υπηρεσιών που βρίσκονται εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου, θα το πράξουμε σε πλήρη συμμόρφωση με τη νομοθεσία περί προστασίας δεδομένων και βάσει απόφασης επάρκειας που εκδίδεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ή άλλες επαρκείς διασφαλίσεις, συμπεριλαμβανομένης της εκτέλεσης πρότυπων ρητρών με τους παρόχους υπηρεσιών που λαμβάνουν τα προσωπικά σας δεδομένα.

 1. Ποιά είναι τα δικαιώματα σας;

Έχετε τα ακόλουθα δικαιώματα σε σχέση με τα προσωπικά στοιχεία σας που διατηρούμε. Μπορείτε να ασκήσετε οποιοδήποτε από τα δικαιώματά σας επικοινωνώντας μαζί μας στην ηλεκτρονική διεύθυνση admin@hmlaw.gr

 • Δικαίωμα πρόσβασης και διόρθωσης

Το δικαίωμα ενημέρωσης σχετικά με τα προσωπικά σας δεδομένα που συλλέγονται και τον τρόπο επεξεργασίας τους και το δικαίωμα να ζητήσετε τη διόρθωση ανακριβών ή ελλιπών προσωπικών δεδομένων.

 • Δικαίωμα διαγραφής και ανάκλησης της συγκατάθεσής σας

Το δικαίωμα να ζητήσετε τη διαγραφή των προσωπικών σας δεδομένων και, σε περιπτώσεις που η επεξεργασία βασίζεται στη συγκατάθεσή σας, το δικαίωμα να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας ανά πάσα στιγμή.

 • Δικαίωμα περιορισμού επεξεργασίας

Το δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων.

 • Δικαίωμα εναντίωσης

Το δικαίωμα εναντίωσης σε ορισμένη επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων

 • Δικαίωμα στη φορητότητα των δεδομένων

Το δικαίωμα να ζητήσετε οποιαδήποτε μεταφορά προσωπικών δεδομένων να πραγματοποιείται σε δομημένη, κοινώς χρησιμοποιούμενη και μηχανικά αναγνώσιμη μορφή

 • Δικαίωμα υποβολής καταγγελίας στην εποπτική αρχή

Έχετε επίσης το δικαίωμα να υποβάλετε καταγγελία στην Ελληνική Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.

 1.  Επικοινωνήστε μαζί μας

Εάν επιθυμείτε να ασκήσετε οποιοδήποτε από τα παραπάνω δικαιώματα σας ή έχετε ερωτήσεις ή προβληματισμούς σχετικά με την παρούσα πολιτική, παρακαλούμε στείλτε μας ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην διεύθυνση admin@hmlaw.gr.