ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ

MEDIATION/ADR 5
Φωτογραφία: ΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ: 2ο Διεθνές Συνέδριο Ευρωπαϊκού Οργανισμού Διαμεσολάβησης & Διαιτησίας (ΕΟΔΙΔ) – Νοέμβριος 2019.

ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ

H διαμεσολάβηση είναι μία εναλλακτική μέθοδος επίλυσης διαφορών στη διάρκεια της οποίας ένα ουδέτερο τρίτο πρόσωπο, ο διαμεσολαβητής, υποστηρίζει τα μέρη στην επίλυση της διαφωνίας τους. Τα μέρη έχουν τη δυνατότητα να παρουσιάζουν τα στοιχεία της υπόθεσής τους στο διαμεσολαβητή και τους άλλους συμμετέχοντες, να συνδιαλέγονται σχετικά με τα συμφέροντά τους, να <b.εξετάζουν το τι κατανοούν και τα συναισθήματά τους, και τέλος, να παρέχουν το ένα στο άλλο τις απαραίτητες πληροφορίες για να διερευνήσουν τις βάσεις για τη διευθέτηση της διαφοράς τους.

ΤΑ ΚΥΡΙΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ

Η διαμεσολάβηση είναι εμπιστευτική. Ό,τι συμβαίνει κατά τη διάρκεια της διαμεσολάβησης παραμένει εκεί. Οι συλλεγόμενες κατά τη διάρκεια της συνεδρίας πληροφορίες δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιηθούν εκτός αυτής, παρά μόνο αν προκύψουν ζητήματα δημοσίας τάξης. Η διαδικασία της διαμεσολάβησης είναι προφορική και δεν τηρούνται πρακτικά. Επιπλέον, βασίζεται στην ελεύθερη βούληση των μερών, καθένα εκ των οποίων μπορεί να αποχωρήσει από τη διαδικασία της διαμεσολάβησης εφόσον το αποφασίσει. Ο διαμεσολαβητής είναι ουδέτερος, ανεξάρτητος και οφείλει να παραμένει αμερόληπτος καθ’ όλη της διάρκεια της διαδικασίας. Τέλος, οι προβλεπόμενες από τον νόμο αρχές της διαδικασίας και συγκεκριμένα η ίση αντιμετώπιση των μερών πρέπει να τηρούνται σε όλη τη διάρκεια της διαμεσολάβησης.

Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ

Κατά τη διαμεσολάβηση, ο διαμεσολαβητής απλοποιεί τη διαδικασία διευθέτησης της διαφοράς των μερών με το να επιβλέπει την μεταξύ των τελευταίων ανταλλαγή πληροφοριών στο πλαίσιο της διαπραγμάτευσης. Ο ίδιος διευκολύνει τη διαδικασία και βοηθά τα μέρη να βρουν ένα κοινό έδαφος, ενώ την ίδια στιγμή αντιμετωπίζει μη ρεαλιστικές προσδοκίες των μερών. Ακόμα, παρέχει δημιουργικές λύσεις και συνεπικουρεί τα μέρη στη διάρθρωση των όρων του διακανονισμού.

Ο διαμεσολαβητής προσπαθεί να ερμηνεύσει τις ανησυχίες των μερών, να οριοθετήσει τα προβλήματα, να επαναδιατυπώνει τις πληροφορίες που ανταλλάσσουν, ενώ τα βοηθά να επιτύχουν τη επίλυση της μεταξύ τους διαφωνίας. Ο ίδιος δεν καταλήγει σε κάποια ετυμηγορία για τα μέρη, ούτε εκδίδει κάποια δεσμευτική απόφαση, αλλά τα βοηθά να καταλήξουν τα ίδια σε μία λύση αμοιβαία αποδεκτή.Σε αντίθεση με τη διαδικασία ενώπιον του δικαστηρίου, όπου ο δικαστής αποφασίζει σχετικά με τη διαφορά κατά δεσμευτικό τρόπο, τα μέρη και ο διαμεσολαβητής, συνήθως ελέγχουν τη διαδικασία της διαμεσολάβησης. Αποφασίζουν πότε και πού η διαμεσολάβηση θα λάβει χώρα, το ποσό που θα καταβληθεί για αυτήν και το πώς ο διαμεσολαβητής θα αλληλοεπιδρά με τα μέρη.

Συνήθως η διαμεσολάβηση ξεκινάει με τα μέρη σε μια αρχική συνεδρία, όπου ο διαμεσολαβητής περιγράφει την εξέλιξη της διαδικασίας, τον ρόλο που έχει ο ίδιος/ίδια και βοηθάει στην καθιέρωση των θεμελιωδών κανόνων. Στο σημείο αυτό και σύμφωνα με το τυπικό της διαδικασίας, τα μέρη θέτουν τις αρχικές τους δηλώσεις. Στη συνέχεια, ο διαμεσολαβητής προχωρά σε χωριστές συνεδρίες μεταξύ των μερών. Κατά τη διάρκεια αυτής της διαδικασίας, μεταφέρει τις πληροφορίες που κάθε ένα από τα μέρη ζητά να μάθει.

Συνήθως τα βήματα για την τυπική διεξαγωγή της διαμεσολάβησης είναι 6: 1) εισαγωγικές παρατηρήσεις, 2) ανακοίνωση από τα μέρη του προβλήματος 3) χρόνος συλλογής πληροφοριών 4) καθορισμός του προβλήματος 5) διαπραγμάτευση και δημιουργία των διαθέσιμων επιλογών 6) επίτευξη συμφωνίας. Αν τα μέρη καταλήξουν σε κάποια συμφωνία, ο διαμεσολαβητής τα βοηθά να οριοθετήσουν τη συμφωνία σε μια γραπτή σύμβαση, το οποίο μπορεί να αποκτήσει δικαστική εκτελεστότητα.

Η διαμεσολάβηση μπορεί να διενεργηθεί στο πλαίσιο κέντρων διαιτησίας/ διαμεσολάβησης όπως είναι το ICC (Διεθνές Εμπορικό Επιμελητήριο)  https://iccwbo.org/dispute-resolution-services/mediation/

Στην Ελλάδα μπορεί κανείς να απευθυνθεί επίσης στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Διαμεσολάβησης και Διαιτησίας στην Αθήνα (ΕΟΔΙΔ) http://www.eodid.org/en/

αλλά και στο Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών (ΕΒΕΑ)

https://www.acci.gr/acci/articles/article.jsp?categoryid=920&context=103&globalid=18414&articleid=11

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ

Με δεδομένη την εξειδίκευσή μας στο δίκαιο των επιχειρήσεων και την πολυετή εμπειρία μας σε αυτόν τον τομέα του δικαίου, προσανατολιζόμαστε στις ιδιαίτερες ανάγκες και τα ενδιαφέροντα των ανθρώπων που δραστηριοποιούνται στις επιχειρήσεις. Αυτό μας επιτρέπει να συνεργαζόμαστε μαζί τους με δημιουργικότητα σε ότι αφορά την επίλυση των διενέξεών τους και εκτός της αίθουσας του δικαστηρίου. Η ενασχόλησή μας με την εμπορική διαμεσολάβηση και η σχετική μας συνεχώς εξελισσόμενη εμπειρία μας συγκαταλέγει ανάμεσα στους πλέον ειδικούς που δραστηριοποιούνται στον τομέα αυτό στην Ελλάδα και το εξωτερικό καθώς πάντα έχουμε για γνώμονά μας τα υψηλότερα πρότυπα.

ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ

Το ισχυρό ακαδημαϊκό υπόβαθρο του Δρ. Χάρη Μεϊδάνη στο Ιδιωτικό Διεθνές Δίκαιο και η επαγγελματική εξειδίκευσή του σε υποθέσεις με διασυνοριακό χαρακτήρα, τον καθιστούν έναν από τους ελάχιστους διαμεσολαβητές στην Ελλάδα που είναι σε θέση να χειριστούν υποθέσεις διεθνούς διαμεσολάβησης. Ο Χάρης Μεϊδάνης είναι συγγραφέας ειδικών άρθρων που αφορούν στη διεθνή διαμεσολάβηση, δημοσιευμένων σε επιφανείς Αγγλόγλωσσες νομικές επιθεωρήσεις. Για περισσότερες πληροφορίες ανατρέξτε στην στήλη των δημοσιεύσεων.

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ

Σε εμπορικές υποθέσεις που η αξία τους αντικειμένου τους είναι κατώτερη των 30.000 ευρώ και υπάγονται στη δικαιοδοσία των ελληνικών δικαστηρίων, η διεξαγωγή της αρχικής συνεδρίας διαμεσολάβησης καθίσταται υποχρεωτική, έτσι ώστε να διακριβωθεί αν η υπό κρίση υπόθεση μπορεί πράγματι να αντιμετωπισθεί με την υπαγωγή της σε διαμεσολάβηση. Αυτό συνεπάγεται ότι τα μέρη ΟΦΕΙΛΟΥΝ να ορίσουν διαμεσολαβητή ήδη πριν από την ακρόαση της υπόθεσης από το δικαστήριο σύμφωνα μάλιστα και με τα προβλεπόμενα στον νόμο 4640/2019.

ΤΟΜΕΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

Η εμπορική διαμεσολάβηση είναι ο κύριος τομέας εξειδίκευσής μας. Αυτό συγκεκριμένα μπορεί να περιλαμβάνει, αντιδικίες που αφορούν σε ζητήματα εταιρικού δικαίου, πνευματικής ιδιοκτησίας ή κατασκευών αλλά και εμπορικές συμβάσεις προμήθειας, διανομής, πώλησης, μίσθωσης. Το βασικό στοιχείο που μας διακρίνει είναι ο μοναδικός τρόπος κατανόησης και η ολιστική μας γνώση στον τομέα της διεθνούς διαμεσολάβησης, δηλαδή της διαμεσολάβησης με τη συμμετοχή προσώπων που ανήκουν σε διαφορετικά κράτη. Υπό αυτό το πρίσμα, αντιλαμβανόμαστε και εκτιμούμε τα διαφορετικά πολιτισμικά περιβάλλοντα από τα οποία μπορεί να προέρχονται τα μέρη που συμμετέχουν στη διαμεσολάβηση.

ΟΙ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΕΣ ΜΑΣ

Χάρης Π. Μεϊδάνης 1

Χάρης Π. Μεϊδάνης

ΔΙΕΥΘΎΝΩΝ ΕΤΑΙΡΟΣ

Ο Χάρης Π. Μεϊδάνης είναι μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών (1995). Είναι...

Ευστάθιος Ι. Κολοβάρης 3

Ευστάθιος Ι. Κολοβάρης

ΑΝΩΤΕΡΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ

Ευστάθιος Ι. Κολοβάρης: δικηγόρος - μέλος του Δικηγορικού ...

Χάρης Π. Μεϊδάνης 2

Χάρης Π. Μεϊδάνης

Θέση: ΔΙΕΥΘΎΝΩΝ ΕΤΑΙΡΟΣ
Τηλέφωνο: +306944698974
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: hmeidanis@hmlaw.gr
Κατηγορίες:
ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

Ο Χάρης Π. Μεϊδάνης είναι μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών από το 1995, Fellow του Chartered Institute of Arbitrators του Λονδίνου και μέλος του Βρετανικού Ινστιτούτου Διεθνούς και Συγκριτικού Δικαίου. Επίσης, είναι διαπιστευμένος διαμεσολαβητής, μέλος του Διεθνούς Εμπορικού Επιμελητηρίου (ICC) στην Ελλάδα και του Institute of World Business Law του ICC.

Σπουδές

Έχει σπουδάσει στη Νομική Σχολή του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (1993), στο Πανεπιστήμιο του Λονδίνου - Queen Mary – LL.M. (1996), ενώ είναι διδάκτωρ του Ιδιωτικού Διεθνούς Δικαίου - Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών Παντείου Πανεπιστημίου (2003). Είναι μέλος του Εποπτικού Συμβουλίου της Ελληνικής Εταιρείας Συμμετοχών και Περιουσίας (ΕΕΣΥΠ) και αν. μέλος του Συμβουλίου Διαμεσολάβησης του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Διαμεσολάβησης και Διαιτησίας (ΕΟΔΙΔ).

Αντικείμενα Εργασίας

Βασικά αντικείμενα ενασχόλησής του τόσο συμβουλευτικά όσο και στο πλαίσιο αντιδικιών είναι (α) το εμπορικό δίκαιο και το δίκαιο των επιχειρήσεων με έμφαση σε ζητήματα με διεθνή και ευρωπαϊκή διάσταση, (β) το ιδιωτικό διεθνές δίκαιο/ δίκαιο διεθνών συναλλαγών (γ) η διαιτησία και η διαμεσολάβηση και (δ) το δίκαιο της ενέργειας.

Συγκεκριμένα διαθέτει εξειδικευμένη εμπειρία σε ζητήματα διεθνών πωλήσεων, συμβάσεων διανομής, αντιπροσωπείας και δικαιόχρησης, συμβάσεων κοινοπραξίας, διαφόρων άλλων τύπων εμπορικών συμβάσεων, συμβάσεων και διαφορών μεταξύ μετόχων και συμβάσεων και διαφορών μεταφοράς και διεθνούς εμπορίου. Έχει διεξάγει νομικούς ελέγχους εταιρειών και έχει εκτενή εμπειρία σε σχέση με την ένταξη σε αναπτυξιακούς νόμους και τη χορήγηση επενδυτικών κινήτρων βάσει των οικείων νόμων.

Επίσης συμμετέχει σταθερά σε διαιτησίες και διαμεσολαβήσεις είτε ως διαιτητής/ διαμεσολαβητής είτε ως νομικός παραστάτης. Τέλος διαθέτει σημαντική δικαστηριακή εμπειρία.

Εργασιακή και Διδακτική Εμπειρία

Ο Χάρης Μεϊδάνης έχει εργαστεί σε διεθνή δικηγορική εταιρεία στο Λονδίνο ως αλλοδαπός δικηγόρος, καθώς και σε κορυφαία ελληνικά δικηγορικά γραφεία, πάντοτε με έμφαση σε υποθέσεις εμπορικού δικαίου και δικαίου διεθνών συναλλαγών.

Επίσης έχει διδάξει ιδιωτικό διεθνές δίκαιο της ΕΕ και δίκαιο διεθνών συναλλαγών επί σειρά ετών στο ΠΜΣ του Τμήματος Διεθνών Σπουδών του Παντείου Πανεπιστημίου. Έχει διδάξει ιδιωτικό διεθνές δίκαιο της ΕΕ στο πρόγραμμα Master του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου Δημόσιας Διοίκησης (ΕΙΡΑ) στο Λουξεμβούργο, καθώς και ιδιωτικό διεθνές δίκαιο των εξωσυμβατικών ενοχών σε διδακτορικούς φοιτητές στο Πανεπιστήμιο Μπίλκεντ στην Άγκυρα, Δίκαιο Διεθνών Συναλλαγών στη Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών, ενώ έχει μετάσχει στη διδακτική ομάδα στο μεταπτυχιακό του ιδ.δ.δ. στην ίδια Σχολή. Σήμερα διδάσκει σε μεταπτυχιακό πρόγραμμα του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, διαμεσολάβηση και διαιτησία.

Επίσης έχει διατελέσει Νομικός Σύμβουλος στο Υπουργείο Οικονομίας (2007-2009) και στο Υπουργείο Ανάπτυξης (2005-2007) όπου ασχολήθηκε εκτενώς με νομοπαρασκευαστικό έργο.

Έχει πάνω από 55 επιστημονικές δημοσιεύσεις στο ιδιωτικό διεθνές δίκαιο, το δίκαιο των διεθνών συναλλαγών, της διαιτησίας και της διαμεσολάβησης και το συγκριτικό δίκαιο. Επίσης έχει συμμετάσχει σε πολλά συλλογικά έργα στους ίδιους τομείς. Τέλος, έχει εκδοθεί η διδακτορική του διατριβή με τίτλο: «Η Δημόσια Τάξη στο κοινοτικό ιδιωτικό διεθνές δίκαιο» (Αντ. Σάκκουλας Αθήνα 2004) και το ηλ. βιβλίο του «Διαμεσολάβηση, Διεθνείς και συγκριτικές πτυχές», Νομική Βιβλιοθήκη, Αθήνα 2020)

Μιλάει και γράφει Αγγλικά, Γαλλικά και Ισπανικά.

Ευστάθιος Ι. Κολοβάρης 4

Ευστάθιος Ι. Κολοβάρης

Θέση: ΑΝΩΤΕΡΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ
Τηλέφωνο: +306930897812
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: ekolovaris@hmlaw.gr
Κατηγορίες:
ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

Ο Ευστάθιος Ι. Κολόβαρης είναι μέλος του Δικηγορικού συλλόγου Αθηνών από το 2014.

Σπουδές

Είναι απόφοιτος του τμήματος Πολιτικής Επιστήμης & Ιστορίας του Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών & Πολιτικών Επιστημών (2007).

Είναι απόφοιτος της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Université Paris-Sud (XI) (2012).

Είναι κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών στο Δίκαιο των Επιχειρήσεων και του Χρηματοοικονομικού Δικαίου από το Πανεπιστήμιο Paris XI (2013).

Παρακολούθησε επιτυχώς το πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών του Πανεπιστημίου Université Paris-Sud (XI), με εξειδίκευση στο Δίκαιο της Επιχειρηματικότητας και Χρηματοπιστωτικό (Droit des affaires et financier) (2012-2013).

Είναι κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών από το τμήμα της Νομικής Σχολής του Εθνικού & Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, με αντικείμενο το Ιδιωτικό Διεθνές και Δίκαιο Διεθνών Συναλλαγών (2020).

Εργασιακή εμπειρία

Έχει δικαστηριακή εμπειρία και ειδίκευση στους τομείς του Εμπορικού δικαίου, δικαίου της Ενέργειας, δικαίου των Eπιχειρήσεων, Τραπεζικού δικαίου καθώς και του δικαίου των Δημοσίων έργων.

Έχει εμπειρία στον χειρισμό υποθέσεων διεθνούς Διαιτησίας (μέλος του ICC στην Ελλάδα).

Έχει εμπειρία στη συμβουλευτική επιχειρήσεων, έχει διατελέσει νομικός σύμβουλος και μέλος ΔΣ σε Ανώνυμες Εταιρείες.

Είναι διαπιστευμένος Διαμεσολαβητής εγγεγραμμένος στο μητρώο Διαμεσολαβητών που τηρείται στο Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, τυγχάνει μέλος του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Διαιτησίας και Διαμεσολάβησης (ΕΟΔΙΔ) και του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών (ΕΒΕΑ).

Μιλάει και γράφει Ελληνικά, Αγγλικά και Γαλλικά.

Έχει εκπαιδευτεί στο Νευρογλωσσικό προγραμματισμό (NLP) και Coaching