ΤΡΑΠΕΖΙΚΌ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΌ ΔΊΚΑΙΟ

Η εταιρεία μας παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες σε τραπεζικά ιδρύματα σε θέματα τραπεζικής εποπτείας και κανονιστικών ρυθμίσεων.

Υπό το πρίσμα αυτό, η εταιρεία μας αναλαμβάνει τη σύνταξη γνωμοδοτήσεων για την αντιμετώπιση περίπλοκων νομικών ζητημάτων, συχνά με διεθνή διάσταση.

Επιπλέον, η εταιρεία μας έχει αναλάβει την εκπόνηση πρότυπων συμβάσεων για τραπεζικά προϊόντα, εξ ονόματος ελληνικής ιδιωτικής τράπεζας επενδύσεων. Στο πλαίσιο αυτό, η εταιρεία μας παρέχει νομικές συμβουλές σε επιχειρήσεις όλων των τύπων σε θέματα όπως τραπεζικά δάνεια, ομολογιακά δάνεια, ενέγγυες πιστώσεις και εγγυητικές επιστολές.

Στον τομέα των τραπεζικών διαφορών, η εταιρεία μας διαθέτει πολυετή και πλούσια εμπειρία, σε συνεργασία με μεγάλη συστημική Τράπεζα, με πολύ επιτυχημένα αποτελέσματα στην αντιμετώπιση ζητημάτων που σχετίζονται με την επιδίκαση επισφαλών απαιτήσεων, εκδίκαση τραπεζικών διαφορών και την διεκδίκηση τραπεζικών οφειλών. Επιπλέον, η εταιρεία μας έχει εκτεταμένη δικαστηριακή εμπειρία με πολύ επιτυχημένα αποτελέσματα στην αντιμετώπιση ειδικών και δυσχερών νομικών ζητημάτων που σχετίζονται με καταχρηστικές ρήτρες τραπεζικών δανείων και των δανείων σε ελβετικά φράγκα.

Η ομάδα μας διαθέτει επίσης σημαντική εμπειρία στον τομέα της αναδιάρθρωσης οφειλών και της τραπεζικής διαμεσολάβησης, που συνιστά επίκαιρο και σημαντικό μέσο επίλυσης διαφορών που προκύπτουν από τραπεζικά δάνεια και πιστώσεις.

Επιπρόσθετα, η εταιρεία μας παρέχει πλήρη νομική υποστήριξη σχετικά με τα θέματα που άπτονται της νομοθεσίας του Χρηματιστηρίου και της Κεφαλαιαγοράς, συμβουλεύοντας και εκπροσωπώντας επιχειρήσεις με μετοχές εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αθηνών, ενώπιον των Ελληνικών Αρχών.