26 Ιανουάριος 2022

Κανόνες προσβασιμότητας για ιστότοπους

Συμβουλεύσαμε έναν από τους εταιρικούς πελάτες μας σχετικά με το νομικό πλαίσιο όσον αφορά τους κανόνες προσβασιμότητας για τους δημόσιους ιστότοπους[1]. Η προσβασιμότητα στον Παγκόσμιο Ιστό ή ηλεκτρονική προσβασιμότητα είναι ένα θέμα που παρουσιάζει οικονομικές, κοινωνικές, ηθικές και πολιτικές επιπτώσεις, λόγω της δημογραφικής μετατόπισης του ευρωπαϊκού πληθυσμού άνω των 60 ετών, ο οποίος αναμένεται να αυξηθεί από 15% σε 30 % μέχρι το 2030. Το νόημα της εφαρμογής κανόνων προσβασιμότητας για τους δημόσιους δικτυακούς τόπους είναι η διευκόλυνση της πρόσβασης των ατόμων με αναπηρία σε ηλεκτρονικά προϊόντα και υπηρεσίες.

Στο πλαίσιο αυτό, η Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) εξέδωσε την οδηγία (ΕΕ) 2016/2102 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης Οκτωβρίου 2016, σχετικά με την προσβασιμότητα των ιστότοπων και των εφαρμογών για κινητά τηλέφωνα των φορέων του δημόσιου τομέα, η οποία αποσκοπεί στην τυποποίηση των νόμων περί προσβασιμότητας σε όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ, θεσπίζοντας υποχρεωτικές ελάχιστες απαιτήσεις για προσβάσιμους ιστότοπους και εφαρμογές για κινητά τηλέφωνα στον δημόσιο τομέα της ΕΕ. Η εν λόγω οδηγία ενσωματώθηκε στο ελληνικό δίκαιο, με το νόμο 4591/2019, και στη συνέχεια αντικαταστάθηκε από το νόμο 4727/2020 για την ψηφιακή διακυβέρνηση (με το άρθρο 108 καταργήθηκαν τα άρθρα 1 έως 13 του ν. 4591/2019 και με το κεφάλαιο Η' (άρθρα 36 έως 47) μεταφέρθηκε η οδηγία 2016/2102 της ΕΕ). Επιπλέον, στις 17 Απριλίου 2019 υπογράφηκε μια άλλη οδηγία σχετικά με τις απαιτήσεις προσβασιμότητας σε προϊόντα και υπηρεσίες, γνωστή ως Οδηγία (ΕΕ) 2019/882 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, η οποία εισάγει απαιτήσεις προσβασιμότητας σε ορισμένα τμήματα των ο ιδιωτικός τομέας και θα απαιτήσει από τα κράτη μέλη της ΕΕ να τις υιοθετήσουν στο νόμο, έως τις 28 Ιουνίου 2022.

Παρακολουθούμε διαρκώς την εξέλιξη της σχετικής νομοθεσίας και, αν χρειαστεί, θα εντοπίσουμε και θα σας ενημερώσουμε εγκαίρως για τις τροποποιήσεις και τις περαιτέρω βελτιώσεις που πρέπει να ενσωματωθούν στην εταιρική σας ιστοσελίδα.

[1] Η ηλεκτρονική προσβασιμότητα ορίζεται ως η χωρίς αποκλεισμούς πρακτική της διασφάλισης ότι δεν υπάρχουν εμπόδια που εμποδίζουν την αλληλεπίδραση ή την πρόσβαση σε ιστότοπους στον Παγκόσμιο Ιστό από άτομα με σωματικές αναπηρίες, αναπηρίες λόγω κατάστασης και κοινωνικοοικονομικούς περιορισμούς στο εύρος ζώνης και την ταχύτητα. Περαιτέρω, ως δημόσιος δικτυακός τόπος ορίζεται μια τοποθεσία στον Παγκόσμιο Ιστό που είναι προσβάσιμη από οποιονδήποτε διαθέτει πρόγραμμα περιήγησης στο διαδίκτυο και πρόσβαση στο Διαδίκτυο.

μοιραστείτε

ετικετες

Σχετική δημοσίευση