ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

ΒΙΒΛΙΑ

1. Χ. Mεϊδάνης, Η δημόσια τάξη στο κοινοτικό ιδιωτικό διεθνές δίκαιο, 460 σελ. Αντ. Σάκκουλας 2004.

2. Χ. Μεϊδάνης, Διαμεσολάβηση. Διεθνείς και συγκριτικές πτυχές, Νομική Βιβλιοθήκη 2020.

ΣΥΛΛΟΓΙΚΆ ΕΡΓΑ

3. Η. Tagaras/ H. Meidanis, Greek chapter on Layton/Mercer “European Civil Practice” 2004 2nd ed., Thomson Sweet & Maxwell, (Presentation of the Greek civil legal system).

4. Χ. Μεϊδάνης, Διεθνές Δικονομικό Δίκαιο. Συλλογικό έργο υπό τη διεύθυνση του καθηγητή Ευάγελλου Βασιλακάκη με σχολιασμό δικαστικών αποφάσεων. Νομική Βιβλιοθήκη 2008.

5. H. Meidanis, Ιδιωτικό Διεθνές Δίκαιο - 5. H. Meidanis, Private International Law – Greece, International Encyclopedia of Laws, Collective Volume, ed. Pr. Spyros Vrellis, Kluwer Law International 2009 (pp. 23-54).

6. Χ. Μεϊδάνης, Δίκαιο Διεθνών Συναλλαγών. (επιμ. Χ. Παμπούκης, Νομική Βιβλιοθήκη 2010, Εφαρμοστέο δίκαιο στις συμβατικές ενοχές σελ. 223-274, Διεθνής δικαιοδοσία σε αστικές και εμπορικές διαφορές, Ασφαλιστικά και προσωρινά μέτρα, σελ. 1314-1369, Αλλοδαπές διατάξεις με εξωχώρια ισχύ σελ. 1370-1381 και Αναγνώριση και εκτέλεση αλλοδαπών δικαστικών αποφάσεων επί περιουσιακών διάφορών σελ. 1382-1417.

7. H. Meidanis, Chapter on recognition and enforcement of foreign judgments and awards, Greek law digest, Nomiki Bibliothiki 2012 and amended 2016, in English.

8. M. Mousmouti/ H. Meidanis, International Protection of Adults, Chapter on Greece, Oxford University Press 2015.

9. Χ. Μεϊδάνης, Διεθνές κληρονομικό δίκαιο (επιμ. Χ. Παμπούκης), Νομική Βιβλιοθήκη 2015, Άρθρα 17-19 Εκκρεμοδικία, Συνάφεια και Ασφαλιστικά μέτρα και σελ. 180-192, Άρθρο 35 Δημόσια Τάξη σελ. 404-423, Άρθρο 74, σελ. 569, Άρθρα 77-82, σελ. 669-673.

10. H. Meidanis, Succession Law (ed. Ch. Pamboukis), Nomiki Bibliothiki/ CH Bech/ Hart/ Nomos 2017, Arts 17-19 Lis Pendens, Related Actions/ Provisional Measures pp. 186-201, Art. 35 Ordre Public pp. 41-436, Art. 74, p. 667, Arts 77-82 pp. 677-682.

11. Χ. Μεϊδάνης Ενστάσεις στην πολιτική δίκη (επιμ. Π. Κατσιρούμπας), Νομική Βιβλιοθήκη 2018 (Ένσταση έλλειψης διεθνούς δικαιοδοσίας σελ. 48-68 Ένσταση διαιτησίας σελ. 500-527).

12. Χ. Μεϊδάνης, Ερμηνεία Αστικού Κώδικα (επιμ. Ν. Λεοντής), Νομική Βιβλιοθήκη 2020 (Άρθρα 4-10 και 28-33).

ΑΡΘΡΑ

13. H. Meidanis, Public Policy and Ordre Public in the Private International Law of the EC/EU: Traditional positions of the Member States and modern trends, European Law Review 2005, pp. 95-110, Thomson/ Sweet & Maxwell.

14. Χ. Μεϊδάνης, Anti-suit injunction στην Αγγλία και κανονισμός 44/2001, Δίκαιο Επιχειρήσεων και Εταιρειών 2005, σελ. 152-161.

15. Χ. Μεϊδάνης, Forum Non Conveniens και κανονισμός 44/2001 (με ειδική αναφορά στην απόφαση του ΔΕΚ Owusu, C-281/02), Ελληνική Επιθεώρηση Ευρωπαϊκού Δικαίου 2005, σελ. 301-313.

16. Χ. Μεϊδάνης, Η εμφανιζόμενη στη νομολογία σωρευτική εφαρμογή της Σύμβασης της Ρώμης του 1980 για το εφαρμοστέο δίκαιο στις συμβατικές ενοχές και του άρθρου 25 ΑΚ. Σκέψεις με βάση την απόφαση ΑΠ 906/2004, Noμικό Βήμα 2005, σελ. 996-999.

17. Χ. Μεϊδάνης, Ερμηνευτικές κατευθύνσεις του άρθρου 34 σημείο 3 του Κανονισμού 44/2001 – Σκέψεις με βάση την απόφαση ΑΠ 1321/2004 Aρμενόπουλος 2005, σελ. 1688-1695.

18. H. Meidanis, Three recent Greek judgments on Brussels Convention, Yearbook of Private International Law 2006, pp. 281-288.

19. Χ. Mεϊδάνης, Σκέψεις με αφορμή την υπόθεση ΔΕΚ C-105/03 Maria Pupino. Άμεσο και έμμεσο αποτέλεσμα στον τρίτο πυλώνα της Ε.Ε. Αρμενόπουλος 2006, σελ. 1676-1687.

20. Χ. Μεϊδάνης, Η επιβολή υπέρμετρων δικαστικών εξόδων από αλλοδαπή απόφαση. Ζητήματα εκτελεστότητας στην Ελλάδα υπό το πρίσμα της αρχής της αναλογικότητας και του δικαιώματος ελεύθερης πρόσβασης στη Δικαιοσύνη, Χρονικά Ιδιωτικού Δικαίου 2007, σελ. 833-838.

21. Χ. Μεϊδάνης, Η δικαστική συνεργασία σε αστικές και ποινικές υποθέσεις στην Ε.Ε., Έμφαση 2008 τ. 34, 2008 σελ. 73-82.

22. H. Meidanis, Sale and purchase of vessels before Greek courts – How safe is the choice of foreign law made by the parties? The controversial discussion on article 479 of the Greek Civil Code, Revue Hellenique de droit international 2008 (Anniversary Volume), pp. 455- 462.

23. H. Meidanis, Regulation proposal on jurisdiction, applicable law and the recognition and enforcement of decisions in matters of matrimonial property regimes – Effects on third parties. RHDI 2013, σελ.49-58.

24. H. Meidanis, Justice and underlying “values”, aims and principles in EU private international Law. Αφιέρωμα καθ. Σ. Βρέλλη, Νομική Βιβλιοθήκη 2014, σελ. 579-592.

25. Χ. Μεϊδάνης, Ζητήματα διαμεσολάβησης επί διασυνοριακών διαφορών και διασυνοριακής εκτέλεσης συμφωνιών, κατόπιν διαμεσολάβησης. Σκέψεις με βάση την Οδηγία 2008/52/ΕΚ και τον νόμο 4512/2018 Νομικό Βήμα 2018, σελ. 973-980 και με προσαρμογή στο ν.4640/2019 σε Τιμ. Τόμο Παπασιώπη-Πασιά Ζ., Το αλλοδαπό στοιχείο στις εθνικές έννομες τάξεις, Σάκκουλας Θεσσαλονίκη 2020, Μεϊδάνης Χ., Ζητήματα διαμεσολάβησης επί διασυνοριακών διαφορών και διασυνοριακής εκτέλεσης συμφωνιών, κατόπιν διαμεσολάβησης. Σκέψεις με βάση την Οδηγία 2008/52/ΕΚ και τον νόμο 4640/2019, 277-286.

26. Χ. Μεϊδάνης, Η οργάνωση και διεξαγωγή της διαμεσολάβησης υπό τον ν. 4512/2018 ΔιΔ 2018, σελ. 59-72.

27. H. Meidanis, International Enforcement of Mediated Settlement Agreements: Two and a Half Models-Why and How to Enforce Internationally Mediated Settlement Agreements, Arbitration 2019, pp. 49-64.

28. H. Meidanis, International Mediation and Private International Law, ICC Bulletin 2020 issue 1 pp. 41-52.

29. H. Meidanis, Enforcement of Mediation Settlement Agreements in the EU and the Need of Reform, JPrIntLaw 2020 pp 275-299, in English.

30. Χ. Μεϊδάνης, Η ασφαλιστική υποκατάσταση στο αγγλικό δίκαιο, Σύγκριση με τα ισχύοντα στην Ελλάδα, συγκλίσεις και αποκλίσεις, ΕφΑΔΠολΔ Ιούλιος 2020, σελ. 673-679.

ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

31. Χ. Mεϊδάνης, Χρονικά Ιδιωτικού Δικαίου 2001, σελ. 895-899, σχόλιο στην απόφαση ΠολΠρΠειρ 1741/2001 (νομικός χαρακτηρισμός στο ιδιωτικό διεθνές δίκαιο, ασφαλιστική υποκατάσταση στο ιδιωτικό διεθνές δίκαιο, Η εφαρμογή του δικαίου της σημαίας του πλοίου, σε περίπτωση συρροής συμβατικής και αδικοπρακτικής ευθύνης).

32. Χ. Mεϊδάνης, Το ιδιωτικό διεθνές δίκαιο του άρθρου 479 ΑΚ, ειδικά στο πεδίο της ναυτιλίας, Χρονικά Ιδιωτικού Δικαίου 2002, σελ. 707-711. (σχόλιο στην ΑΠ 591/2002).

33. Χ. Μεϊδάνης, Η σχέση των άρθρων 23 και 27 του κανονισμού 44/2001 (σχόλιο στην απόφαση του ΔΕΚ Gasser C-116/02), Δίκη 2005, σελ. 825-831.

34. Χ. Μεϊδάνης, Anti-suit injunction και δημόσια τάξη (σχόλιο στην απόφαση ΕφΠειρ 110/2004 of the court of Appeal of Piraeus, Δίκη 2005), σελ.835-842.

35. Χ. Μεϊδάνης, Η υιοθεσία ενηλίκου και η δημόσια τάξη του άρθρου 33 ΑΚ. Σκέψεις επ’ευκαιρία της απόφασης ΠολΠρΚαλ 2/2004, Αρμενόπουλος 2005, σελ. 705-711.

36. H. Tagaras, H. Meidanis, Chronique de jurisprudence de la Cour de Justice relative à la Convention de Bruxelles, Cahiers de droit européen 2005, pp. 546-550 et 561-567.

37. Χ. Mεϊδάνης, Χρονικά Ιδιωτικού Δικαίου 2005, σελ. 900-905 (σχόλιο στην ΠολΠρΑθ 159/2005). Η υιοθεσία ανηλίκου και η δημόσια τάξη του άρθρου 33 ΑΚ.

38. H. Tagaras, H. Meidanis, Chronique de jurisprudence de la Cour de Justice relative à la Convention de Bruxelles, Cahiers de droit européen 2006, pp. 507-514.

39. Χ. Μεϊδάνης, Σχόλιο στην απόφαση του Δικαστηρίου Δημόσιας Διοίκησης, F- 1/05 Pia Landgren, κατά Ευρωπαϊκού Ιδρύματος Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (ETF), Αρμενόπουλος 2008, σελ. 330-341.

40. H. Meidanis/ A. Giannakoulias, Annotation Case C-185/07 Allianz SpA, Generali Assicurazionani Generali SpA v. West Tankers Inc, Common Market law Review 2009, pp. 1709-1724.

41. H. Meidanis. The Brussels I Regulation and the Cyprus problem before the Court of Justice: Comment on Apostolides v. Orams (C-420/07), European Law Review 2009, pp. 963-975.

42. Χ. Μεϊδάνης. Σχόλιο στην απόφαση του ΔΕΚ C-189/08 Zuid-Chemie BV v. Philippo’s Mineralenfabriek NV/SA, Αρμενόπουλος 2009 σελ. 158-163.

43. Χ. Μεϊδάνης, Σχόλιο στην 89/2019 ΠρΠρωτΜυτ ΔΔΕ 2019, σελ. 859-864, (Απόφαση που σχετίζεται με το ιδ.δ.δ των ξενοδοχειακών συμβάσεων)

44. Χ. Μεϊδάνης/ E. Κολόβαρης, Σχόλιο στην C-729/2017 απόφαση του ΔικΕΕ, ΔιΔ 2019, σελ. 59-72. (Απόφαση σχετική με τα κέντρα εκπαίδευσης διαμεσολαβητών και τα επαγγελματικά δικαιώματα).

45. Χ. Μεϊδάνης, Σχόλιο στην ΕφΑθ 3411/2019, ΔιΔ 2020, σελ. 266-271 (Δημόσια τάξη και έλεγχος ημεδαπής διαιτητικής απόφασης).

ΒΙΒΛΙΟΚΡΙΣΙΕΣ

46. H. Meidanis, Revue Hellenique de droit international 2005, βιβλιοκρισία. Arbitrage Commercial International & Ordre Public Transnational (edition Centre de Publication Universitaire, Tunis 2002) par Lotfi Chedly pp. 313-318.

ΣΎΝΤΟΜΑ ΑΡΘΡΑ

47. Χ. Μεϊδάνης, Το (νέο) Δικαστήριο Δημόσιας Διοίκησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Συνήγορος τ. 57/ 2006, σελ. 57-59.

48. Χ. Μεϊδάνης, Οι νομοθετικές περιπέτειες της διαμεσολάβησης, Συνήγορος τ. 125/ 2018, σελ. 30-32.

49. H. Meidanis, Singapore Convention Series: A Plea For The Adoption Of The Singapore Mediation Convention By The EU, http://mediationblog.kluwerarbitration.com/2019/03/20/singapore-convention-series-a-plea-for-the-adoption-of-the-singapore-mediation-convention-by-the-eu/ http://mediationblog.kluwerarbitration.com/2019/03/20/singapore-convention-series-a-plea-for-the-adoption-of-the-singapore-mediation-convention-by-the-eu/

50. H. Meidanis, Hotel contracts and jurisdiction clauses before Greek courts https://conflictoflaws.net/2019/hotel-contracts-and-jurisdiction-clauses-before-greek-courts/ https://conflictoflaws.net/2019/hotel-contracts-and-jurisdiction-clauses-before-greek-courts/

51. H. Meidanis, http://mediationblog.kluwerarbitration.com/2018/05/31/greece-mediation-going-compulsory-good-bad/?doing_wp_cron=1593843339.3347399234771728515625

52. H. Meidanis, http://mediationblog.kluwerarbitration.com/2018/10/12/greece-mediation-going-compulsory-sequel/?doing_wp_cron=1593843409.2198998928070068359375

53. H. Meidanis, http://mediationblog.kluwerarbitration.com/2020/02/19/greece-mediation-going-compulsory-and-they-lived-happily-ever-after/?doing_wp_cron=1593843464.7491350173950195312500

54. Χ. Μεϊδάνης Η εξ αποστάσεως διαμεσολάβηση, Συνήγορος τ. 138/ 2020, σελ. 38-41.