ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΙΚΑΙΟ - ΔΙΚΑΙΟ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

Στο πλαίσιο της παροχής ολοκληρωμένης νομικής υποστήριξης στους πελάτες μας, η εταιρεία μας παρακολουθεί στενά τη σχετική νομοθεσία σε μεγάλο εύρος τομέων, όπως ο ιατρικός εξοπλισμός, τα ιατρικά και παραφαρμακευτικά προϊόντα, ο τουρισμός, η βιομηχανία, η ενέργεια, και τα προϊόντα χάλυβα. Με τον τρόπο αυτό είμαστε σε θέση να παρέχουμε στους πελάτες μας τις κατάλληλες συμβουλευτικές νομικές υπηρεσίες ανά τομέα δραστηριότητας. ρεσίες.

Η εταιρεία μας διαθέτει μεγάλη εμπειρία στον τομέα των Δημόσιων Διαγωνισμών και αναλαμβάνουμε τόσο την προετοιμασία της συμμετοχής των πελατών μας σε σχέση με την υποβολή προσφορών για συμμετοχή σε δημόσιους διαγωνισμούς, όσο και την εκπροσώπηση ενώπιον της διοίκησης και των ελληνικών δικαστηρίων, για την επίλυση διαφορών που ανακύπτουν.

Τέλος η εταιρεία μας έχει εκτενή δραστηριότητα στην εκπροσώπηση ημεδαπών και αλλοδαπών φυσικών και νομικών προσώπων σε σχέση με επενδύσεις τους στην Ελλάδα. Η εταιρεία μας έχει σημαντική εμπειρία και γνώση σχετικά με τους ελληνικούς επενδυτικούς νόμους και ιδίως ζητήματα διαδικασίας ταχείας αδειοδότησης, φορολογικών κινήτρων και κρατικών ενισχύσεων. Παρέχουμε συμβουλευτική υποστήριξη σε τακτική βάση σε σχέση με νομικά ζητήματα που αφορούν τα παραπάνω. Στο πλαίσιο αυτό η εταιρεία μας αναλαμβάνει νομικούς ελέγχους για λογαριασμό κρατικού οργανισμού, βάσει πολυετούς συνεργασίας μαζί του.