Εκπροσώπηση Οργανισμού της ΕΕ για υποθέσεις του στο Δικαστήριο Δημόσια Διοίκησης της ΕΕ

28 Μαΐου 2014

Το γραφείο μας έχει αναλάβει σειρά υποθέσεων υπαλλήλων της ΕΕ ενώπιον του ΔΔΔ για λογαριασμό Οργανισμού της ΕΕ