ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

1. Η πρόοδος της παγκοσμιοποίησης στον τομέα της ενέργειας έχει αναδείξει το δίκαιο της ενέργειας, σε έναν από τους πιο σημαντικούς τομείς στο σημερινό νομικό τοπίο. Σε γενικές γραμμές, η πρακτική του δικαίου της ενέργειας, δύναται αφενός να περιλαμβάνει τις συμβάσεις για την τοποθέτηση, την εξόρυξη, και τις άδειες για την απόκτηση, αφετέρου, δύναται να αφορά στα πεδία των δικαιωμάτων ιδιοκτησίας στο πετρέλαιο και το φυσικό αέριο, τόσο εντός υπεδάφους πριν από την ανακάλυψη τους όσο και μετά την άντληση  τους, καθώς και την κατακύρωση αυτών των δικαιωμάτων.

2. Σήμερα η Ελλάδα αναδύεται σε βασικό ‘’παίκτη’’ στη μεταφορά ενέργειας από την Ανατολή προς τη Δύση μέσω των σχεδίων κατασκευής αγωγών, τη διασύνδεση του ηλεκτρικού δικτύου καθώς και μέσω εναλλακτικών τρόπων για την εξασφάλιση της ασφάλειας του εφοδιασμού μέσω των υπεράκτιων αποθεμάτων (π.χ. τερματικά LNG). Λόγω των ευνοϊκών κλιματικών της συνθηκών (η Ελλάδα απολαμβάνει περισσότερο από 250 ημέρες ηλιοφάνειας – ή 3.000 ώρες ηλίου – το χρόνο και έχει ισχυρή δυνατότητα αξιοποίησης της αιολικής ενέργειας), η χώρα διαθέτει σημαντικές αναξιοποίητες δυνατότητες παραγωγής – ιδιαίτερα στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας – που δύνανται να ενισχύσουν το ήδη υπάρχον ενεργειακό μίγμα στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

3. Η εταιρεία μας διαθέτει μια εκτενή κατανόηση και ένα ισχυρό ακαδημαϊκό υπόβαθρο για να αντιμετωπίσει την πολυπλοκότητα των ζητημάτων που προκύπτουν σε σχέση με τους εμπορικούς, τεχνικούς, στρατηγικούς, γεωγραφικούς και πολιτικούς παράγοντες που επηρεάζουν αυτούς τους κλάδους, καθώς και τις ανησυχίες για τις επιχειρήσεις και τους εγγενείς κινδύνους κατά την άσκηση των δραστηριοτήτων τους. Εξάλλου οι δικηγόροι μας διαθέτουν σημαντική εμπειρία στην επίλυση ενεργειακών διαφορών τόσο ενώπιον πολιτειακών δικαστηρίων όσο και στη διαιτησία.

4. Σήμερα συμβουλεύουμε έναν από τους ρυθμιστικούς φορείς του ενεργειακού τομέα στην Ελλάδα. Επίσης συμβουλεύουμε τους πελάτες μας σε θέματα που σχετίζονται με έργα ανανεώσιμης ενέργειας (αιολική, ηλιακή-θερμική, βιομάζα, μικρές υδροηλεκτρικές, γεωθερμικές) και σε αυτό το πλαίσιο παρέχουμε νομική υποστήριξη σχετικά με το ισχύον νομικό καθεστώς. Επιπλέον, η εταιρεία μας διαθέτει εκτενή εμπειρία στην προετοιμασία και σύνταξη συμβάσεων ενέργειας.

Μετάβαση στο περιεχόμενο