ΔΙΚΑΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

1. Λόγω της στέρεης ακαδημαϊκής βάσης και της μακράς εμπειρίας που έχει η ομάδα της δικηγορικής μας εταιρείας, παρέχουμε πλήρη νομική υποστήριξη σε ελληνικές εταιρείες καθώς και σε ελληνικές θυγατρικές ξένων εταιρειών, συμπεριλαμβανομένων των πολυεθνικών. Ανάμεσα στους πελάτες μας απαριθμούνται απλοί έμποροι  έως  ανώνυμες εταιρίες που διαπραγματεύονται στο χρηματιστήριο.

2. Ειδικότερα, έχουμε μεγάλη εμπειρία στην ίδρυση εταιρειών, τη σύνταξη και τη χορήγηση όλων των απαραίτητων εγγράφων για τη λειτουργία και την παροχή συμβουλών, αναφορικά με τη σχετική νομοθεσία και όλα τα νομικά ζητήματα που προκύπτουν από τη λειτουργία τους, συμπεριλαμβανομένων των συγχωνεύσεων και εξαγορών, την αφερεγγυότητα της εταιρείας, τις συμφωνίες μετόχων και τις πιθανές διαφορές ανάμεσα τους, καθώς και ζητήματα δέουσας επιμέλειας. Έχουμε επίσης μεγάλη εμπειρία σε ειδικούς τύπους συμβάσεων όπως συμφωνίες κοινής επιχείρησης, συμβάσεις κατασκευής, NDA, διεθνείς πωλήσεις, logistics, μεταφορά τεχνογνωσίας. Σε πολλές περιπτώσεις, έχουμε χειριστεί με επιτυχία τη διεκπεραίωση διαφορών που προκύπτουν σε σχέση με εμπορικές συμβάσεις ενώπιον πολιτειακών ή / και διαιτητικών δικαστηρίων.

3. Η εταιρία μας συμβουλεύει καθημερινά εταιρείες που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα ή το εξωτερικό σε ένα ευρύ φάσμα εμπορικών θεμάτων, από συμβάσεις μίσθωσης, πώλησης και αγοράς μέχρι στρατηγικές μάρκετινγκ, εταιρική διακυβέρνηση. Μόλις δημιουργηθεί μια εταιρεία, συμβουλεύουμε σε όλα τα εταιρικά θέματα, συμπεριλαμβανομένων του διορισμού και απομάκρυνσης των διευθυντών, της εκπροσώπησης, αυξήσεων ή μειώσεων μετοχικού κεφαλαίου, έγκρισης ετήσιων λογαριασμών, τροποποίησης καταστατικού.

4. Παρέχουμε επίσης νομικές συμβουλές σχετικά με την έγκριση νέων κανονισμών που απαιτούν από τις εταιρείες να συμμορφώνονται, π.χ. Νόμο 4548/2018 για τις Ανώνυμες Εταιρείες και λαμβάνουμε όλα τα απαραίτητα μέτρα για την έγκαιρη συμμόρφωση.

5. Συνήθως διαπραγματευόμαστε και συντάσσουμε διάφορες εμπορικές συμβάσεις, όπως συμβάσεις πρακτορείας, διανομής και franchising, οι οποίες συνιστούν ένα πρότυπο επέκτασης των δραστηριοτήτων των πελατών μας.

6. Στο ίδιο πλαίσιο, εκπροσωπούμε πελάτες σε ορισμένες περιπτώσεις σχετικά με το κρίσιμο ζήτημα της αποζημίωσης πελατείας, τόσο δικαστικά όσο και εξωδικαστικά. Συνήθως καταλήγουμε σε επιτυχή αποτελέσματα σε σχέση με τα συμφέροντα του πελάτη (ενάγοντα ή εναγόμενου) που εκπροσωπούμε.

7. Η εταιρεία μας έχει επίσης σημαντική εμπειρία στην καταχώρηση, ανανέωση και προστασία των εμπορικών σημάτων και των διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας τόσο της Ελλάδας, όσο και της ΕΕ και των αντίστοιχων διεθνών. Έχουμε χειριστεί με επιτυχία πολλές περιπτώσεις εμπορικών σημάτων ενώπιον της Εθνικής Επιτροπής Εμπορικών Σημάτων και των Ελληνικών Δικαστηρίων. Παρέχουμε επίσης νομικές υπηρεσίες για την εγγραφή και την προστασία των διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας.

8. Ο Χάρης Μεϊδάνης συμμετείχε στο παρελθόν υπό την ιδιότητα του νομικού συμβούλου του Υπουργείου Ανάπτυξης, στο πλαίσιο των προπαρασκευαστικών εργασιών για την απλούστευση της σύστασης των εταιρειών και την αναθεώρηση του νόμου περί ανωνύμων εταιρειών.

Μετάβαση στο περιεχόμενο