ΔΙΚΑΙΟ ΤΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ – ΕΞΑΓΩΓΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ

Δίκαιο των επενδύσεων - Εξαγωγικό εμπόριο

ΔΙΚΑΙΟ ΤΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ – ΕΞΑΓΩΓΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ

Το γραφείο μας συμβουλεύει τους αλλοδαπούς πελάτες του σε σχέση με επενδύσεις στην Ελλάδα. Στο πλαίσιο αυτό παρέχουμε συμβουλές σε Έλληνες και αλλοδαπούς πελάτες για την υπαγωγή τους στους επενδυτικούς νόμους. Διαθέτουμε μάλιστα ιδιαίτερη τεχνογνωσία σε νομικά θέματα που εμφανίζονται στο πλαίσιο των Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων.
Επίσης το γραφείο μας διαθέτει σημαντική εμπειρία στην υποστήριξη επιχειρήσεων με εξαγωγική δραστηριότητα. Στο πλαίσιο αυτό, αναλαμβάνουμε για λογαριασμό των πελατών μας τη διαπραγμάτευση, σύνταξη και επεξεργασία όλων των συναφών συμβάσεων που σχετίζονται με το εξαγωγικό και διεθνές εμπόριο, όπως συμβάσεις διεθνούς πώλησης, χρηματοδότησης του διεθνούς εμπορίου, ενέγγυων πιστώσεων κ.λ.π.
Επίσης έχουμε σημαντική δικαστηριακή εμπειρία στο αντικείμενο, με υποθέσεις τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό σε συνεργασία με αλλοδαπά δικηγορικά γραφεία. Τέλος αναλαμβάνουμε σχετικές υποθέσεις διεθνούς διαιτησίας και/ ή διαμεσολάβησης.