ΔΙΚΑΙΟ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

1. Η ακίνητη περιουσία έχει εξελιχθεί σε μια ελκυστική μακροπρόθεσμη επένδυση για επενδυτές που επιζητούν διαφοροποίηση χαρτοφυλακίου και σταθερές αποδόσεις σε μια αβέβαιη οικονομία. Ως τομέας, τα ακίνητα πρέπει αφενός να ανταγωνίζονται και με άλλες κατηγορίες επενδύσεων και αφετέρου να προσφέρουν ένα ελκυστικό προϊόν στους τελικούς χρήστες, είτε αυτοί αγοράζουν είτε εκμισθώνουν. Επιπλέον, πολλοί παραδοσιακοί επενδυτές ακίνητων επιχειρούν να αποκτήσουν χαρτοφυλάκια εκτός εθνικών συνόρων, με αποτέλεσμα την εξάπλωση μιας παγκόσμιας αγοράς ακίνητης περιουσίας.

2. Η εταιρεία μας προσφέρει πλήρη νομική κάλυψη στους πελάτες της σε ολόκληρο το φάσμα των υποθέσεων τους, που σχετίζονται με κάθε είδους ακίνητη περιουσία (οικιστική, αγροτική και επαγγελματική). Παρέχουμε ολοκληρωμένη υποστήριξη σε νομικά και φορολογικά θέματα για κάθε είδους συναλλαγή που αφορά σε ακίνητα, από συμβάσεις μεταβίβασης, μίσθωσης ή χρηματοδοτικής μίσθωσης, έως και συμβάσεις ιδιωτικών επενδύσεων κατασκευής σε ακίνητα και ειδικής εμπορικής αξιοποίησης, όπως αγορά ή μίσθωση βιομηχανικών χώρων, κτιρίων γραφείων, κτιρίων ξενοδοχείων και εμπορικών κέντρων. Εξάλλου, έχουμε ανταποκριθεί με επιτυχία σε περιπτώσεις αμφισβητούμενων δικαιωμάτων ιδιοκτησίας, σύνθετα ζητήματα ιδιοκτησιακού δικαίου, διακανονισμό αξιώσεων κατά περιουσιακών δικαιωμάτων και ενδίκων μέσων του Εθνικού Κτηματολογίου. Σε αυτό το πλαίσιο, μέρος των υποθέσεων που χειριζόμαστε σχετίζονται και με ζητήματα κληρονομικού δικαίου.

3. Επιπροσθέτως, η δικηγορική μας εταιρεία συνεργάζεται με κρατική εταιρεία, για την εκπόνηση νομικών γνωμοδοτήσεων σε θέματα που αφορούν στις επιτρεπόμενες χρήσεις γης και επενδυτικά σχέδια σε περιοχές της Ελλάδας, σύμφωνα με το νόμο 3894/2010.

4. Για την ποιότητα των υπηρεσιών που παρέχουμε, μας εμπιστεύονται πολλοί αλλοδαποί καθώς και Έλληνες της Διασποράς.

Μετάβαση στο περιεχόμενο