ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ-ΔΙΑΙΤΗΣΙΑ-ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ

Δικαστήρια -Διαιτησία - Διαμεσολάβηση

ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ – ΔΙΑΙΤΗΣΙΑ – ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ

Οι δικηγόροι του γραφείου μας έχουν πολύ μεγάλη εμπειρία παραστάσεων στα ελληνικά δικαστήρια σε όλων των ειδών τις διαδικασίες, με σημαντικές επιτυχίες στις υποθέσεις που τους ανατίθενται.

Επίσης, οι δικηγόροι μας διαθέτουν σημαντική εμπειρία παραστάσεων ενώπιον των Δικαστηρίων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μέλη του γραφείου μας χειρίζονται με επιτυχία διασυνοριακές διαφορές σε ελληνικά δικαστήρια, λόγω της υψηλής εξειδίκευσης τους σε ζητήματα ιδιωτικού διεθνούς δικαίου διεθνών συναλλαγών. Επίσης, χειρίζονται υποθέσεις και σε δικαστήρια τρίτων κρατών σε συνεργασία με τοπικούς δικηγόρους.

Στο πλαίσιο αυτό, ειδική αναφορά πρέπει να γίνει στην υψηλή εξοικείωση με τις αρχές και τη διαιτησία, εθνική και διεθνή, καθώς και με τη διαμεσολάβηση. Το γραφείο μας έχει χειριστεί υποθέσεις διαιτησίας και διαμεσολάβησης στην Ελλάδα και το εξωτερικό με θετικά αποτελέσματα για τους πελάτες μας. Ο Χάρης Μεϊδάνης είναι από τους πρώτους διαπιστευμένους Έλληνες διαμεσολαβητές, είναι μέλος του Chartered Institute of Arbitrators του Λονδίνου και έχει αναλάβει υποθέσεις ως διαιτητής ή διαμεσολαβητής.
Επίσης, είναι μέλος του Διεθνούς Εμπορικού Επιμελητηρίου (ICC) στην Ελλάδα.

Η εξειδίκευση αυτή συνάδει με την γενικότερη πολιτική μας υπέρ των εναλλακτικών μεθόδων επίλυσης διαφορών και την προληπτική δικηγορία.