ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ – ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ – ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Διοικητικό δίκαιο - Δημόσιοι διαγωνισμοί - Φορολογικό δίκαιο

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ – ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ – ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Στο πλαίσιο της πλήρους νομικής υποστήριξης προς τους πελάτες του, το γραφείο μας παρακολουθεί το ρυθμιστικό (θεσμικό) πλαίσιο που θέτει το Κράτος ή οι αρμόδιες Αρχές σε τομείς όπως η υγεία, τα ιατρικά μηχανήματα, τα φάρμακα και τα παραφαρμακευτικά προϊόντα, ο τουρισμός, η βιομηχανία, η ενέργεια, τα τρόφιμα, τα μεταλλευτικά προϊόντα κ.λ.π. , και παρέχει τις προσήκουσες συμβουλευτικές υπηρεσίες.

Επίσης, το γραφείο μας έχει μεγάλη εμπειρία σε σχέση με τους δημόσιους διαγωνισμούς τόσο στο σκέλος της προετοιμασίας για τη συμμετοχή στη διαγωνιστική διαδικασία όσο και στο σκέλος της προσφυγής και παράστασης στα αρμόδια (κυρίως διοικητικά) δικαστήρια.

Το φορολογικό δίκαιο αποτελεί σημαντικό βραχίονα της παροχής νομικών συμβουλών σε εταιρείες στην Ελλάδα. Δικηγόροι του γραφείου μας έχουν σημαντική εμπειρία σχετικά με ζητήματα φορολόγησης εταιρειών και ζητήματα αποφυγής διπλής φορολογίας, όταν χρειάζεται και με τη συνδρομή εξωτερικών συνεργατών. Στο πλαίσιο των παρεχόμενων υπηρεσιών του, το γραφείο μας αναλαμβάνει την εκπροσώπηση νομικών και φυσικών προσώπων για υποθέσεις τους ενώπιον των φορολογικών δικαστηρίων.