Διαιτησία ΕΒΕΑ

19 Φεβρουαρίου 2019

Η εταιρεία μας χειρίζεται από κοινού με δικηγορική εταιρεία από άλλο κράτος, υπόθεση κατασκευαστικής διαιτησίας στο ΕΒΕΑ.