Διαιτησία ΕΟΔΙΔ

31 Μαΐου 2018

Η εταιρεία μας συμμετέχει σε διεθνή διαιτησία για εμπορική διαφορά με βάση τον Κανονισμό του ΕΟΔΙΔ στην Αθήνα.