COVID-19 ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚOY ΣΥΜΒΟΥΛΙOY

COVID-19 ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚOY ΣΥΜΒΟΥΛΙOY

Από 20 Μαρτίου 2020 και έως τις 30 Ιουνίου 2020 κάθε Γενική Συνέλευση μετόχων ή εταίρων, οποιουδήποτε νομικού προσώπου ή οποιασδήποτε νομικής οντότητας, μπορεί να διεξαχθεί με τηλεδιάσκεψη ως προς ορισμένα ή και ως προς όλα τα μέλη της. Αυτή η δυνατότητα δίνεται σε όλες τις νομικές οντότητες (εταιρείες) ανεξάρτητα εάν το προβλέπουν ή όχι στο καταστατικό τους. Θα πρέπει όμως η πρόσκληση προς τα μέλη της Γενικής Συνέλευσης να περιλαμβάνει όλες τις αναγκαίες πληροφορίες και τεχνικές οδηγίες για τη συμμετοχή τους στη συνεδρίαση.

Από 31 Μαρτίου 2020 και έως τις 30 Ιουνίου 2020 η λήψη των αποφάσεων των Διοικητικών Συμβουλίων των νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου μπορεί να λαμβάνει χώρα και με τηλεδιάσκεψη για όλα ή για κάποια από τα μέλη τους, με κάθε πρόσφορο τηλεπικοινωνιακό μέσο, καθώς και δια περιφοράς. Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις, οι υπογραφές των μελών του Δ.Σ. μπορούν να αντικαθίστανται με ανταλλαγή μηνυμάτων μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα.

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΚΟΡΩΝΟΪΟΣ

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΚΟΡΩΝΟΪΟΣ

Δυνάμει της υπ’ αριθ. 18152 Υπουργικής Απόφασης η οποία δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (με αριθμό ΦΕΚ Β 857/14-3-2020), απαγορεύτηκε προσωρινά η λειτουργία στο σύνολο της Επικράτειας, για προληπτικούς λόγους δημόσιας υγείας, για το χρονικό διάστημα από 15.3.2020 έως και 30.4.2020, των κύριων και μη κύριων τουριστικών καταλυμάτων εποχικής λειτουργίας. Προφανώς, δεν μπορούμε αυτή τη στιγμή να γνωρίζουμε εάν η διάρκεια του μέτρου θα παραταθεί, καθώς αυτό εξαρτάται από το πώς θα εξελιχθεί η κατάσταση με την πανδημία του κορωνοϊού COVID-19. Αδιαμφισβήτητα, η παρούσα κατάσταση δεν έχει προηγούμενο και αποτελεί γεγονός ανωτέρας βίας.

Ενόψει αυτού, για τις υφιστάμενες συμβάσεις μεταξύ των ξενοδοχειακών επιχειρήσεων και των τουριστικών πρακτορείων, οι οποίες αφορούν στην τουριστική σεζόν 2020, ισχύουν τα εξής:

  1. Αν εφαρμοστέο είναι το ελληνικό δίκαιο, τότε η ξενοδοχειακή επιχείρηση δεν φέρει ευθύνη για την μη παροχή των συμφωνηθεισών υπηρεσιών (εκμίσθωση δωματίων, παροχή φαγητού και λοιπές υπηρεσίες), το δε τουριστικό πρακτορείο απαλλάσσεται από την υποχρέωση πληρωμής του συμφωνηθέντος τιμήματος για το αντίστοιχο χρονικό διάστημα και, αν το έχει καταβάλει, μπορεί να το αναζητήσει δικαστικά κατά τις διατάξεις για τον αδικαιολόγητο πλουτισμό. Είθισται οι συμβάσεις να περιλαμβάνουν ειδικό όρο που προβλέπει (και) δικαίωμα καταγγελίας, λόγω ανωτέρας βίας, σε κάθε συμβαλλόμενο μέρος ή μόνο από την πλευρά του τουριστικού πρακτορείου, αν το γεγονός ανωτέρας βίας διαρκεί πάνω από ορισμένο χρονικό διάστημα (π.χ. 30 ημέρες), με τήρηση προθεσμίας προειδοποίησης ή και χωρίς προθεσμία. Ακόμα όμως και δεν υπάρχει τέτοια πρόβλεψη στη σύμβαση, το δικαίωμα καταγγελίας μπορεί να ασκηθεί από κάθε συμβαλλόμενο μέρος με επίκληση σπουδαίου λόγου, ο οποίος δικαιολογεί την καταγγελία κατά πάντα χρόνο σε όλες τις διαρκείς συμβάσεις, με την επιφύλαξη βέβαια της μη καταχρηστικής άσκησής του, π.χ. σε περίπτωση που το χρονικό διάστημα της ανυπαίτιας μη λειτουργίας του ξενοδοχείου, σε σχέση και με τη χρονική διάρκεια της σύμβασης, είναι μικρό.
  2. Αν εφαρμοστέο είναι αλλοδαπό δίκαιο, που είναι και η συνηθέστερη περίπτωση, όταν το τουριστικό πρακτορείο είναι αλλοδαπή επιχείρηση, τότε θα πρέπει να ελεγχθεί αφενός τι προβλέπει το εκάστοτε δίκαιο για την περίπτωση της ανυπαίτιας αδυναμίας εκπλήρωσης των υποχρεώσεων της ξενοδοχειακής επιχείρησης και αφετέρου να εξεταστούν οι επιμέρους όροι του συμβατικού κειμένου για τα παρεχόμενα στους συμβαλλόμενους δικαιώματα. Κατά κανόνα, όμως, δεν θα υπάρχει ευθύνη του ξενοδοχείου για αθέτηση συμβατικών υποχρεώσεων.
  3. Σε κάθε περίπτωση, κρίσιμο είναι το ακριβές κείμενο της σύμβασης που έχει υπογραφεί με το τουριστικό πρακτορείο και ιδίως οι όροι πληρωμής, και τυχόν προκαταβολές που έχει καταβάλει το ξενοδοχείο. Εν τέλει, η επίλυση των ζητημάτων που ανακύπτουν από την εφαρμογή της ανωτέρω υπουργικής απόφασης εξαρτάται από τις ιδιαιτερότητες της κάθε περίπτωσης και θα πρέπει να αναζητείται η γνώμη ενός ειδικευμένου και αξιόπιστου νομικού συμβούλου.
COVID-19 ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚOY ΣΥΜΒΟΥΛΙOY

ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΠΔΠΧ COVID-19

COVID-19 ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΠΔΠΧ

Η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού (ΑΠΔΠΧ) Χαρακτήρα αναγνωρίζοντας τις ιδιαίτερες συνθήκες που δημιουργεί στον τομέα της προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, η εξαιρετικά επείγουσα και απρόβλεπτη ανάγκη λόγω της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 εξέδωσε την 18-03-2020 Κατευθυντήριες Γραμμές.

Στα σχετικά ερωτήματα εργοδοτών όπως π.χ. εάν επιτρέπεται η θερμομέτρηση των εισερχομένων ή η υποβολή συμπλήρωσης ερωτηματολογίου σχετικά µε την κατάσταση της υγείας των εργαζομένων ή οικείων τους, πρόσφατου ιστορικού ταξιδιού σε αλλοδαπό κράτος µε αυξημένο κίνδυνο μετάδοσης του κορωνοϊου κ.λπ. ή η ενημέρωση των λοιπών εργαζομένων για το γεγονός ή και τα στοιχεία ταυτότητας ήδη νοσούντος εργαζομένου, η Αρχή απαντά ότι εκ προοιμίου δεν μπορεί να αποκλειστεί ως απαγορευμένη οποιαδήποτε πράξη επεξεργασίας, ιδίως στην παρούσα χρονική κρίσιμη και πρωτόγνωρη συγκυρία.

Ωστόσο κάθε επεξεργασία πρέπει να συμμορφώνεται με τις αρχές που ορίζει ο Κανονισμός και ιδιαίτερα στις αρχές του περιορισμού της επεξεργασίας σε συνδυασμό µε την αρχή της αναλογικότητας και στην αρχή της εμπιστευτικότητας πληροφοριών δια της λήψης της απαραίτητων τεχνικών και οργανωτικών μέτρων ασφαλείας κατά την επεξεργασία. Χαρακτηριστικά επισημαίνει η ΑΠΔΠΧ ότι η επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα όπως π.χ. η θερμομέτρηση στην είσοδο του χώρου εργασίας, ενδεχομένως να είναι επιτρεπτή αφού θα έχει προηγουμένως αποκλειστεί κάθε διαθέσιμο πρόσφορο μέτρο, το οποίο θα επιλέξει ο υπεύθυνος επεξεργασίας.
Σε κάθε περίπτωση, η ΑΠΔΠΧ στρέφεται κατά κάθε συστηματικής, διαρκούς και γενικευμένης συλλογής δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που οδηγεί στην κατάρτιση και συνεχή ανανέωση προφίλ υγείας εργαζομένων.

COVID-19 ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚOY ΣΥΜΒΟΥΛΙOY

Μέτρα εργασίας στο πλαίσιο του κοροναϊού

1. Υπάρχει κάποια ιδιαίτερη συμφωνία που πρέπει να κάνω με τον εργαζόμενο για να εργαστεί από το σπίτι;
Δίνεται η δυνατότητα στον εργοδότη μονομερώς να τροποποιήσει, προσωρινά την ατομική σύμβαση εργασίας με απόφασή του, ως προς τον τόπο εργασίας. Αυτή η απόφαση αποτελεί άσκηση του διευθυντικού δικαιώματος του εργοδότη, ο οποίος και αποφασίζει για την οργάνωση και λειτουργία της επιχείρησής του. Δεν απαιτείται δηλαδή συναίνεση ή συγκατάθεση του εργαζομένου.

2. Τί αλλάζει για ΕΡΓΑΝΗ;
Αναστέλλεται για το διάστημα από 11-3-2020 έως και 10-4-2020 η υποχρέωση του εργοδότη να δηλώνει στο πληροφοριακό σύστημα ΕΡΓΑΝΗ τα έντυπα Ε4 (συμπληρωματικό ωράριο), Ε8 (Αναγγελία Υπερεργασίας ή Νόμιμης Υπερωριακής Απασχόλησης) καθώς και Ε12 (e-Οικοδομώ).
Συνεπώς για το άνω χρονικό διάστημα ο εργοδότης δεν έχει υποχρέωση να υποβάλλει εκ των προτέρων στο Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ κάθε τροποποίηση του ωραρίου ή της οργάνωσης του χρόνου εργασίας όπως:
– Την τροποποίηση της ώρας έναρξης ή λήξης του ωραρίου
– Αλλαγή της ημέρας ανάπαυσης εντός της εβδομάδας
– Αλλαγή ημερήσιας βάρδιας λόγω απρόβλεπτων συνθηκών
– Εξατομικευμένη μεταβολή του χρόνου προσέλευσης στην εργασία
– Υπερεργασία και νόμιμη υπερωριακή εργασίας
Ωστόσο οι μεταβολές αυτές θα δηλωθούν συγκεντρωτικά και απογραφικά, στο πρώτο δεκαήμερο του επόμενου μήνα με ειδικό έντυπο που περιλαμβάνεται στο Παράρτημα της με αρ. 40331/Δ1.13521/19-9-2019 ΥΑ.

3. Οι εργαζόμενοι μου που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες και για να τους προστατέψω δεν θέλω να εργαστούν (βλέπουν πελάτες) με ποιό καθεστώς θα εργαστούν;
Οι δυνατότητες που έχει ο εργαζόμενος που ανήκει στις ευπαθείς ομάδες είναι:
α) να εργάζεται από το σπίτι εάν είναι δυνατόν οπότε αμείβεται κανονικά,
β) να ζητήσει άδεια ειδικού σκοπού, που θα αναλύσουμε κατωτέρω, εάν είναι γονέας εργαζόμενος,
γ) να ζητήσει την αποχή του από τα εργασιακά του καθήκοντα για προληπτικούς λόγους, η οποία πρέπει να του χορηγηθεί άμεσα μόλις την ζητήσει. Σε αυτή την περίπτωση, για όσο χρόνο ο εργαζόμενος παραμένει στην οικία του, ο εργοδότης υποχρεούται να του καταβάλλει το σύνολο των αποδοχών του.
Οι ανωτέρω δυνατότητες ισχύουν και στην περίπτωση των εργαζομένων που εμπίπτουν στην περιπτωσιολογία των συμπτωμάτων ο ίδιος ή οι οικείοι του που θα μπορούσαν να το χαρακτηρίσουν ως ενδεχόμενο COVID-19 σύμφωνα με τις οδηγίες του Ε.Ο.Δ.Υ.
Επίσης η ερμηνευτική εγκύκλιος συστήνει την απομάκρυνση των εγκύων από τον χώρο εργασίας. Συνάγεται λοιπόν, ότι οι ανωτέρω δυνατότητες ισχύουν και για τις εγκύους εργαζόμενες.

4. Η ανακοίνωση της κυβέρνησης για τις άδειες σε αυτούς με ανήλικα τέκνα λέει ότι κάποιο μέρος της άδειας το καλύπτει το κράτος; Με ποιό τρόπο γίνεται αυτό και πόσο καλύπτει το κράτος;
Σύμφωνα με το άρθρο 4 της Π.Ν.Π. από 11.3.2020 (ΦΕΚ Α΄ 55) α) Οι γονείς εργαζόμενοι, δύνανται να κάνουν χρήση της άδειας ειδικού σκοπού. Ως γονείς εργαζόμενοι για τις ανάγκες της παρούσας νοούνται οι γονείς παιδιών: αα) που είναι εγγεγραμμένα σε βρεφικούς, βρεφονηπιακούς και παιδικούς σταθμούς, αβ) που φοιτούν σε σχολικές μονάδες υποχρεωτικής εκπαίδευσης- Εξαιρούνται οι γονείς παιδιών που φοιτούν στις τάξεις του λυκείου, σε πανεπιστημιακά ιδρύματα και κολέγια, αγ) που φοιτούν σε ειδικά σχολεία ή σχολικές μονάδες ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης, ανεξαρτήτως ορίου ηλικίας των παιδιών, καθώς και οι εργαζόμενοι γονείς ατόμων με αναπηρία, τα οποία, ανεξαρτήτως της ηλικίας τους, είναι ωφελούμενοι σε δομές παροχής υπηρεσιών ανοικτής φροντίδας για άτομα με αναπηρία. Προς διευκόλυνση των γονέων εργαζομένων λόγω αναστολής της λειτουργίας των ανωτέρω μονάδων, στο πλαίσιο λήψης προληπτικών μέτρων για την αντιμετώπιση και τον περιορισμό της διάδοσης του κορωνοϊού, θεσμοθετείται για όσο διάστημα παραμένουν κλειστές οι ανωτέρω μονάδες, δικαίωμα λήψης άδειας ειδικού σκοπού.
Ανά 3 ημέρες άδειας ειδικού σκοπού προστίθεται μία μέρα ετήσιας κανονικής άδειας η οποία αφαιρείται από την δικαιούμενη ετήσια κανονική άδεια του 2020. Η περίοδο της άδειας είναι χρόνος εργασίας που αμείβεται και ασφαλίζεται κανονικά. Οι δύο πρώτες ημέρες της άδειας ειδικού σκοπού αμείβονται από τον εργοδότη ενώ η τρίτη αμείβεται από τον τακτικό προϋπολογισμό. Άρα συνολικά τα 2/3 τις ειδικής άδειας καλύπτονται από εργοδότη και το 1/3 από τον τακτικό προϋπολογισμό.

5. Ποιες είναι οι υποχρεώσεις μου ως εταιρία για τον χώρο εργασίας
Σύμφωνα και προς προτάσεις των εργοδοτικών οργανώσεων (πχ. ΣΕΒ), οι εργοδότες οφείλουν :
1. Να φροντίζουν έτι πιο επισταμένως για την καθαριότητα και υγιεινή του χώρου εργασίας (π.χ. λεπτομερής καθαρισμός, ενδεχομένως απολύμανση, έλεγχος επισκεπτών).
2. Να θέτουν στη διάθεση των εργαζομένων τα αναγκαία απλά μέσα υγιεινής (π.χ. χαρτομάντιλα, σαπούνι και ζεστό νερό, αλκοολούχα διαλύματα, κάδους απορριμμάτων που να αδειάζουν συχνά).
3. Να προτείνουν στους εργαζομένους όλες τις εφικτές εναλλακτικές ρυθμίσεις για τον χρόνο εργασίας, αφενός για να μειώσουν τις πιθανότητες συγχρωτισμού τους προς φορείς του ιού, αφετέρου προς διευκόλυνση της αντιμετώπισης των προσωπικών και οικογενειακών προβλημάτων τους από τα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας, όπως π.χ. αναστολή λειτουργίας εκπαιδευτικών ιδρυμάτων μέχρι τις 26/3.
α) Προτάσεις θα μπορούσαν να είναι π.χ. η συμφωνία για εκ περιτροπής απασχόληση, έτσι ώστε κάθε εργαζόμενος να έρχεται σε επαφή με το ½ των συναδέλφων του και όχι με το σύνολο αυτών, ή η εργασία σε βάρδιες, ή η χορήγηση κανονικής άδειας ή άδειας άνευ αποδοχών.
4. Να προτείνουν στους εργαζομένους όλες τις εφικτές εναλλακτικές ρυθμίσεις για τον τόπο εργασίας, όπως π.χ. η τηλεργασία ή εργασία από απόσταση ή από το σπίτι.
5. Να προτείνουν στους εργαζομένους όλες τις εφικτές εναλλακτικές ρυθμίσεις για τον τρόπο και τα μέσα εργασίας, όπως π.χ. η ματαίωση των μεταβάσεων στο εξωτερικό και στο εσωτερικό, ο περιορισμός των συναντήσεων, η αντικατάστασή τους από τηλεδιασκέψεις ή βιντεοδιασκέψεις, η αποφυγή κοινής χρήσης πραγμάτων, όπως στυλό, μολύβια, τηλέφωνα, πληκτρολόγια κ.ά.

6. Σε περίπτωση που εργαζόμενος νοσήσει ή που η εργοδοτική επιχείρηση υποχρεωθεί να διακόψει τις εργασίες της ή που εργαζόμενος, εργαζόμενοι και τόπος εργασίας τεθούν σε καραντίνα τι ισχύει;
Α. Σε ό,τι αφορά στον εργαζόμενο:
α. Αν εργαζόμενος, χωρίς να έχει νοσήσει, επιλέξει να απέχει από την εργασία, π.χ. αρνούμενος να προσέλθει στο χώρο εργασίας που δεν έχει τεθεί σε καραντίνα και δεν φιλοξενεί φορείς, πρόκειται για αδικαιολόγητη απουσία.
2. Αν εργαζόμενος τεθεί σε υποχρεωτική καραντίνα, εφαρμόζονται τα άρθρα 657 και 658 ΑΚ και διατηρεί το δικαίωμα στο μισθό για διάστημα έως 1 μηνός ανάλογα με τη διάρκεια της εργασιακής σχέσης.
3. Αν εργαζόμενος νοσήσει, εφαρμόζονται οι διατάξεις περί ασθενείας.
Β. Σε ό,τι αφορά στην εργοδοτική επιχείρηση:
1. Αν εργοδότης, χωρίς να έχει τέτοια νομική υποχρέωση, καθώς δεν τον περιλαμβάνουν οι σχετικές διατάξεις, αποφασίσει να κλείσει προσωρινώς έναν χώρο εργασίας, τότε πρόκειται για προσωπική του επιλογή και παραμένει υπόχρεος να καταβάλλει τους μισθούς στους εργαζομένους του.
2. Αν εργοδότης, ιδίως χωρίς πταίσμα του (δόλο ή αμέλεια, ακόμη και απλή), αναστείλει στο σύνολο ή μέρος την λειτουργία της επιχείρησής του με εντολή δημόσιας αρχής, τότε: i. Αν μεν υπάρχει εναλλακτικός τρόπο εργασίας του προσωπικού του (π.χ. τηλεργασία) ή οι εργαζόμενοι δέχονται να λάβουν κανονική άδεια, οφείλει να καταφύγει το μέτρο αυτό και να εξακολουθήσει να προβαίνει κανονικά στη μισθοδοσία των εργαζομένων του. ii. Αν δεν υπάρχει εναλλακτικός τρόπος εργασίας του προσωπικού (π.χ. η τηλεργασία είναι αδύνατη), ούτε επιτυγχάνεται συμφωνία για χορήγηση κάποιας μορφής αδείας (όχι άδειας ειδικού σκοπού καθώς αυτή αποκλείεται ρητά στην περίπτωση αυτή) , πρόκειται για ανώτερη βία και, κατ’ εφαρμογή του άρθρου 656 ΑΚ, ο εργοδότης απαλλάσσεται της υποχρέωσης μισθοδοσίας (ορθότερα: οι εργαζόμενοι δεν θα έχουν αξίωση στον μισθό).

ΝΕΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΟ ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΝΕΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΟ ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Με το νέο νόμο 4611/2019 επήλθαν σημαντικές αλλαγές σε πτυχές των εργασιακών σχέσεων :

1) Πλέον για να θεωρηθεί έγκυρη η καταγγελία της σύμβασης εργασίας αορίστου χρόνου μισθωτού (υπαλλήλου/εργάτη) απαιτείται βάσιμος λόγος για την καταγγελία.
Το βάρος απόδειξης της ύπαρξης των προϋποθέσεων έγκυρης καταγγελίας το φέρει ο εργοδότης.
Με την νέα διάταξη ουσιαστικά καταργείται ο αναιτιώδης χαρακτήρας της καταγγελίας της σύμβασης εργασίας αορίστου χρόνου (ισχύει από 17-05-2019).
Τροποποιείται το Έντυπο Ε6 – Καταγγελία σύμβασης εργασίας αορίστου χρόνου (με ή χωρίς προειδοποίηση).

2) Πλέον η σύμβαση μερικής ή εκ περιτροπής απασχόλησης θα πρέπει να καταρτιστεί εγγράφως ή να γνωστοποιηθεί εντός 8 ημερών από την κατάρτισή της στην Επιθεώρηση Εργασίας, άλλως τεκμαίρεται ότι υπάρχει σύμβαση πλήρους απασχόλησης (ισχύει από 17-05-2019).

3) Επιβάλλεται η υποχρέωση καταβολής της αποζημίωσης απόλυσης και του αντίστοιχου φόρου από τον εργοδότη μέσω παρόχου υπηρεσιών πληρωμών, ήτοι μέσω τραπεζικής κατάθεσης στον λογαριασμό μισθοδοσίας του εργαζομένου (ισχύει από 01-07-2019).

4) Πλέον ο εργοδότης υποχρεούται να αναγγέλλει ηλεκτρονικά στο ΕΡΓΑΝΗ τη χορήγηση της κανονικής άδειας ανάπαυσης μετ’ αποδοχών έως και 1 ώρα μετά την έναρξη της άδειας (θα ισχύει μετά την έκδοση σχετικής υπουργικής απόφασης).

5) Έχει προηγηθεί ο Ν. 4488/2017 και οι σχετικές υπουργικές αποφάσεις, με τις οποίες θεσπίσθηκε ειδικός τρόπος γνωστοποίησης της πραγματοποίησης υπέρβασης ωραρίου του προσωπικού στο ΕΡΓΑΝΗ με το έντυπο Ε8 και ισχύει από 01-09-2018.

ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ LEADS KAI ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕ GDPR

ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ LEADS KAI ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕ GDPR

Μέσω των υπηρεσιών Leads, οι επιχειρήσεις επιδιώκουν να συλλέξουν στοιχεία σχετικά με τους επισκέπτες του διαδικτυακού τους ιστότοπου (website), ούτως ώστε στη συνέχεια να καθίσταται εφικτή η άμεση επικοινωνία μαζί τους. To Lead λειτουργεί ως μια φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος, στην οποία ο ενδιαφερόμενος συμπληρώνει ανά περίπτωση ευαίσθητα προσωπικά του δεδομένα, όπως είναι το ονοματεπώνυμο του, το φύλο του, την διεύθυνση του, τον αριθμό τηλεφώνου του, και πιθανόν να δίνει πληροφορίες και για θέματα που αφορούν την υγεία του, τις προτιμήσεις του κ.α.  Η διαφημιστική εταιρεία που παρέχει την υπηρεσία Lead αφού συλλέξει τα στοιχεία των ενδιαφερόμενων, στη συνέχεια μεταβιβάζει αυτά έναντι αμοιβής στην αντισυμβαλλόμενη επιχείρηση, προκειμένου η τελευταία να τα χρησιμοποιήσει για να έρθει στοχευμένα σε επικοινωνία με τους υποψήφιους πελάτες της για να τους πουλήσει  προϊόντα και υπηρεσίες.

Οι συμβάσεις αυτού του είδους παρουσιάζουν πολυπλοκότητα διότι αφενός σε αυτές συχνά αναφέρεται η χρήση ειδικών τεχνικών μεθόδων ηλεκτρονικής ιχνηλάτισης όπως π.χ. TRACKING PIXELS, αφετέρου δημιουργούνται ασάφειες ως προς τις υποχρεώσεις των μερών σχετικά με την τήρηση του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων (GDPR). Συνήθως οι αντισυμβαλλόμενοι συμφωνούν ότι καθίστανται αμφότεροι και για λογαριασμό τους ‘’Υπεύθυνοι Επεξεργασίας’’, χωρίς όμως να προκύπτουν με σαφήνεια από τη σύμβαση τα όρια της ευθύνης τους και οι υποχρεώσεις τους.

Περαιτέρω χρήζει ιδιαίτερης προσοχής το σημείο στο οποίο ο ενδιαφερόμενος δίνει τη συγκατάθεση του για την επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων, η οποία θα πρέπει να καλύπτει το σύνολο των δραστηριοτήτων επεξεργασίας που διενεργείται, δηλαδή ο ενδιαφερόμενος χρειάζεται να γνωρίζει επακριβώς το λόγο για τον οποίο συλλέγονται τα δεδομένα του.