Ιούνιος 2019 | HMLAW LAW FIRM
ΝΕΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΟ ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΝΕΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΟ ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Με το νέο νόμο 4611/2019 επήλθαν σημαντικές αλλαγές σε πτυχές των εργασιακών σχέσεων :

1) Πλέον για να θεωρηθεί έγκυρη η καταγγελία της σύμβασης εργασίας αορίστου χρόνου μισθωτού (υπαλλήλου/εργάτη) απαιτείται βάσιμος λόγος για την καταγγελία.
Το βάρος απόδειξης της ύπαρξης των προϋποθέσεων έγκυρης καταγγελίας το φέρει ο εργοδότης.
Με την νέα διάταξη ουσιαστικά καταργείται ο αναιτιώδης χαρακτήρας της καταγγελίας της σύμβασης εργασίας αορίστου χρόνου (ισχύει από 17-05-2019).
Τροποποιείται το Έντυπο Ε6 – Καταγγελία σύμβασης εργασίας αορίστου χρόνου (με ή χωρίς προειδοποίηση).

2) Πλέον η σύμβαση μερικής ή εκ περιτροπής απασχόλησης θα πρέπει να καταρτιστεί εγγράφως ή να γνωστοποιηθεί εντός 8 ημερών από την κατάρτισή της στην Επιθεώρηση Εργασίας, άλλως τεκμαίρεται ότι υπάρχει σύμβαση πλήρους απασχόλησης (ισχύει από 17-05-2019).

3) Επιβάλλεται η υποχρέωση καταβολής της αποζημίωσης απόλυσης και του αντίστοιχου φόρου από τον εργοδότη μέσω παρόχου υπηρεσιών πληρωμών, ήτοι μέσω τραπεζικής κατάθεσης στον λογαριασμό μισθοδοσίας του εργαζομένου (ισχύει από 01-07-2019).

4) Πλέον ο εργοδότης υποχρεούται να αναγγέλλει ηλεκτρονικά στο ΕΡΓΑΝΗ τη χορήγηση της κανονικής άδειας ανάπαυσης μετ’ αποδοχών έως και 1 ώρα μετά την έναρξη της άδειας (θα ισχύει μετά την έκδοση σχετικής υπουργικής απόφασης).

5) Έχει προηγηθεί ο Ν. 4488/2017 και οι σχετικές υπουργικές αποφάσεις, με τις οποίες θεσπίσθηκε ειδικός τρόπος γνωστοποίησης της πραγματοποίησης υπέρβασης ωραρίου του προσωπικού στο ΕΡΓΑΝΗ με το έντυπο Ε8 και ισχύει από 01-09-2018.

ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ LEADS KAI ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕ GDPR

ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ LEADS KAI ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕ GDPR

Μέσω των υπηρεσιών Leads, οι επιχειρήσεις επιδιώκουν να συλλέξουν στοιχεία σχετικά με τους επισκέπτες του διαδικτυακού τους ιστότοπου (website), ούτως ώστε στη συνέχεια να καθίσταται εφικτή η άμεση επικοινωνία μαζί τους. To Lead λειτουργεί ως μια φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος, στην οποία ο ενδιαφερόμενος συμπληρώνει ανά περίπτωση ευαίσθητα προσωπικά του δεδομένα, όπως είναι το ονοματεπώνυμο του, το φύλο του, την διεύθυνση του, τον αριθμό τηλεφώνου του, και πιθανόν να δίνει πληροφορίες και για θέματα που αφορούν την υγεία του, τις προτιμήσεις του κ.α.  Η διαφημιστική εταιρεία που παρέχει την υπηρεσία Lead αφού συλλέξει τα στοιχεία των ενδιαφερόμενων, στη συνέχεια μεταβιβάζει αυτά έναντι αμοιβής στην αντισυμβαλλόμενη επιχείρηση, προκειμένου η τελευταία να τα χρησιμοποιήσει για να έρθει στοχευμένα σε επικοινωνία με τους υποψήφιους πελάτες της για να τους πουλήσει  προϊόντα και υπηρεσίες.

Οι συμβάσεις αυτού του είδους παρουσιάζουν πολυπλοκότητα διότι αφενός σε αυτές συχνά αναφέρεται η χρήση ειδικών τεχνικών μεθόδων ηλεκτρονικής ιχνηλάτισης όπως π.χ. TRACKING PIXELS, αφετέρου δημιουργούνται ασάφειες ως προς τις υποχρεώσεις των μερών σχετικά με την τήρηση του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων (GDPR). Συνήθως οι αντισυμβαλλόμενοι συμφωνούν ότι καθίστανται αμφότεροι και για λογαριασμό τους ‘’Υπεύθυνοι Επεξεργασίας’’, χωρίς όμως να προκύπτουν με σαφήνεια από τη σύμβαση τα όρια της ευθύνης τους και οι υποχρεώσεις τους.

Περαιτέρω χρήζει ιδιαίτερης προσοχής το σημείο στο οποίο ο ενδιαφερόμενος δίνει τη συγκατάθεση του για την επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων, η οποία θα πρέπει να καλύπτει το σύνολο των δραστηριοτήτων επεξεργασίας που διενεργείται, δηλαδή ο ενδιαφερόμενος χρειάζεται να γνωρίζει επακριβώς το λόγο για τον οποίο συλλέγονται τα δεδομένα του.

Νομικός έλεγχος ξενοδοχειακής επένδυσης

Νομικός έλεγχος ξενοδοχειακής επένδυσης

Η εταιρεία μας ανέλαβε το νομικό έλεγχο νέας ξενοδοχειακής επένδυσης ύψους 55εκ ευρώ στο πλαίσιο της νομοθεσίας fast track. Ο έλεγχος περιλαμβάνει μεταξύ άλλων, την τεκμηρίωση του στρατηγικού χαρακτήρα της επένδυσης, την εξέταση θεμάτων τουριστικής νομοθεσίας, και χωροταξίας (συμβατότητα με την εθνική χωρική στρατηγική, με το οικείο ειδικό και περιφερειακό χωροταξικό πλαίσιο). Επίσης αφορά ζητήματα εταιρικής νομιμοποίησης και ελέγχου ιδιοκτησίας και τήρησης πολεοδομικών διατάξεων.

Υπόθεση factoring

Υπόθεση factoring

Η εταιρεία μας χειρίστηκε στο πλαίσιο ειδικής γνωμοδότησης, υπόθεση factoring με στοιχεία αλλοδαπότητας. Ειδικότερα ασχοληθήκαμε με ρυθμιστικά και εποπτικά ζητήματα του factoring, ζητήματα εφαρμοστέου δικαίου σε σύμβαση factoring καθώς και ζητήματα και αναγνώρισης/ εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων.